Pysäköinninvalvonnan paikkakuntakohtaiset tulkintaerot hämmentävät

6.7.2023, klo 07.30

Matkailuautolle tai esimerkiksi henkilöauton ja perävaunun muodostamalle yhdistelmälle saattaa olla hankala löytää pysäköintipaikkaa. Asiaa ei helpota kunnallisen pysäköinninvalvonnan paikkakuntakohtaiset tulkintaerot siitä, miten pysäköinnin tulisi tapahtua.

Kesällä liikutaan paljon matkailuautoilla sekä erilaisilla auton ja perävaunun muodostamilla yhdistelmillä. Yhteen parkkiruutuun liian ison ajoneuvon tai yhdistelmän pysäköinti asettaa omat käytännön haasteensa niin parkkialueilla kuin kadunvarsipysäköinnissä. Päänvaivaa kuljettajalle lisää entisestään se, että kunnallinen pysäköinninvalvonta tulkitsee sääntöjä eri paikkakunnilla eri tavoin. Näin ollen jollakin paikkakunnalla luvallisesta pysäköinnistä saattaa toisaalla seurata pysäköintivirhemaksu.

Autoliitto tiedusteli matkailuautojen ja ajoneuvoydistelmien pysäköintiin liittyviä tulkintoja eri kaupunkien kunnallista pysäköinninvalvontaa hoitavilta tahoilta.  Kohtuullisen ajan kuluessa saatiin  vastaukset Lahdesta, Espoosta, Kokkolasta, Helsingistä, Kouvolasta, Kuopiosta, Jyväskylästä, Turusta, Joensuusta ja Vantaalta. Vastauksissa oli paitsi alueellisia eroja, myös luvattoman paljon epämääräisesti leijumaan jääviä tulkinnanvaraisuuksia.

Saako kahteen ruutuun pysäköidä?

Kysyttäessä, miten ajoneuvo tai yhdistelmä pitää pysäköidä parkkipaikalle, missä se ei sovi pysäköintiruutuun, osa kaupungeista oli tiukkana ja ilmoitti pysäköinnin olevan siinä tapauksessa kiellettyä. Esimerkiksi Helsingissä kahteen peräkkäiseen ruutuun pysäköiminen on kielletty. Joensuussa ja Vantaalla puolestaan ison ajoneuvon on mahduttava pysäköintiruutuun, mutta yhdistelmä saa käyttää kaksi peräkkäistä ruutua. Jyväskylässä auto tulisi pysäköidä mahdollisimman tarkasti ruutuun, mutta virhemaksua ei ole pysäköinninvalvonnan mukaan ollut tapana antaa, jos ajoneuvo on ’hieman liian iso’ pysäköintiruutuun.

”Se, milloin esimerkiksi matkailuajoneuvo on sitten isompi kuin ’hieman liian iso’ on taas aika tulkinnanvaraista. Monen muunkin kaupungin vastaukset jättivät asioita sen verran auki, että autoilijan on vaikea tietää, milloin mikäkin pysäköintitapa sallitaan”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Yksi vai kaksi parkkimaksua?

Toinen mielenkiintoinen kysymys on se, pitääkö pysäköintimaksu maksaa molemmista pysäköintiruuduista, jos ajoneuvo tai yhdistelmä vie kaksi paikkaa. Lahdessa, Espoossa, Kokkolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Joensuussa tällaisessa tapauksessa riittää, että suorittaa yhden pysäköintimaksun. Tilanne muuttuu, jos yhdistelmä katkaistaan eli perävaunu irrotetaan, jolloin tulisi maksaa erikseen vaunusta.

Vantaalla maksu taas on ruutukohtainen eli jokaisesta käytetystä ruudusta on pysäköinninvalvonnan mukaan maksettava erikseen. Helsingissä kahteen ruutuun pysäköinti on kielletty ja Kouvolassa ei ole katualueilla maksullisia pysäköintipaikkoja.

Peräylitykselle ymmärrystä

Eri kaupungeilta kysyttiin myös, voiko peräylitys mennä ruudun takana olevan alueen, kuten nurmikon, päälle, jos pyörät ovat parkkipaikan puolella.

Tässä asiassa tulkintatapa vaikutti lähes kaikkien kaupunkien pysäköinninvalvonnoilla olevan sama. Peräylityksen saa ajaa nurmikon päälle, kunhan auton pyörät pysyvät pysäköintialueella. Toki tulkinnanvaraisuutta sisältyy tähänkin, koska toimintatavan sallivissa vastauksissa painotettiin, ettei peräylityksestä saa aiheutua haittaa esimerkiksi nurmikon hoidolle.

”Ajoneuvoaan pysäköivän on mahdotonta tietää, ollaanko kyseistä nurmialuetta leikkaamassa juuri sinä päivänä, kun on tarkoitus pysäköidä”, Vesalainen miettii.

Se, mikä on selvää ja ilmeni myös lähes kaikista vastauksista, niin jalkakäytävälle, pyörätielle, ajoradalle tai vastaavalle peräylitys ei saa ulottua. Monella paikkakunnalla peräylityksen ajamista nurmikon päälle pidettiin tietyin varauksin jopa suositeltavana, jotta pitkän ajoneuvon nokka mahtuu ruutuun, pois pysäköintialueen ajoväylältä.

Helsingin pysäköinninvalvonta ei vastannut peräylitystä koskevaan kysymykseen.

PAIKKAKUNTAKOHTAISET VASTAUKSET

Miten matkailuauto, muu iso auto tai auto ja perävaunu pitää pysäköidä parkkipaikalle, missä se ei sovi pysäköintiruutuun?

Lahdessa auton on mahduttava leveyssuunnassa merkittyyn pysäköintiruutuun. Pituussuuntaisten ylitysten osalta sen sijaan voidaan tehdä tapauskohtaista arviointia aiheutuva vaara ja haitta huomioon ottaen. Auton ja perävaunun pysäköinti kahteen peräkkäiseen ruutuun hyväksytään, jos se ei muutoin aiheuta vaaraa tai haittaa. Vaaran tai haitan arviointi edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Espoossa ajoneuvon tulee kunnallisen valvonnan piirissä olevilla pysäköintipaikoilla mahtua ruutuun. Auton ja perävaunun pysäköimisestä kahteen peräkkäiseen ruutuun todetaan, että kyseessä on periaatteessa pysäköintivirhe, koska ajoneuvo ei mahdu ruutuun (yhdistelmä ajatellaan siellä yhtenä ajoneuvona). Kysymykseen vastannut kunnallisen pysäköinninvalvonnan edustaja ei kuitenkaan muistanut, että kyseisestä pysäköintitavasta olisi laputettu. Espoon pysäköinninvalvonnassa pyritään katsomaan, olisiko kuljettajalla ollut mahdollisuutta toimia toisin. Esimerkiksi yhdistelmän katkaisemista pysäköinnin mahdollistamiseksi olisi heidän mukaansa järjetöntä vaatia.

Kokkolassa isojen ajoneuvojen kanssa käytetään harkintaa paikan mukaan. Kuljettajien tulee huomioida, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa tai estä muuta liikennettä. Isot ajoneuvot ohjeistetaan pysäköimään P-alueen loppupäähän, jolloin ne eivät yleensä aiheuta haittaa.  Ajoneuvon koko siis huomioidaan tarkastettaessa eikä takerruta siihen, ylittyvätkö ruutujen rajat, kunhan autoa ei ole vain huolimattomasti ”räiskäisty” parkkiin. Pysäköintiä arvioidaan kuitenkin aina tilannekohtaisesti, eikä yksiselitteistä ”toimi näin” -ohjetta voi Kokkolankaan osalta antaa. Lähtökohta on kuitenkin pyrkiä mahdollistamaan isojenkin ajoneuvojen pysäköinti, kunhan kuljettaja on tehnyt kaikkensa muille aiheutuvan haitan minimoimiseksi

Helsingissä ajoneuvon on mahduttava ruudun sisään. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan mukaan samaa ohjetta noudatetaan auton ja perävaunun muodostaman yhdistelmän osalta eli heillä yhdistelmä katsotaan yhdeksi ajoneuvoksi, jonka tulee mahtua merkittyyn pysäköintipaikkaan. Kahteen peräkkäiseen ruutuun pysäköiminen on siis Helsingin linjauksen mukaan kielletty. Näin ollen vaihtoehdoksi jää etsiä esimerkiksi kadunvarsipaikka, johon ei ole maalattu ruutuja.

Kouvolassa peräkkäisiin ruutuihin voi pysäköidä pidemmän ajoneuvon tai auton ja perävaunun yhdistelmän. Leveyssuunnassa ruutuviivoja ei kuitenkaan saa ylittää. Kouvolasta löytyy myös pidempiä ruutuja, mihin tällaiset isommat ajoneuvot tai yhdistelmät voi pysäköidä.

Kuopiossa pitkän matkailuauton pysäköinti kahteen peräkkäiseen ruutuun on tulkittu hyväksytyksi, kunhan ajoneuvo muutoin on pysäköity liikennemerkin mukaisesti (aikarajoitus, maksullinen pysäköintipaikka jne.) eikä esimerkiksi leveytensä puolesta ulotu ajokaistalle saakka. Vastaavasti myös auton ja perävaunun muodostaman yhdistelmän pysäköiminen kahteen peräkkäiseen ruutuun sallitaan. Sellaisella pysäköintialueella, jossa pysäköintiruudut ovat vierekkäin ja ajoneuvo tulee pituudestaan pysäköintiruudun yli, voidaan tapaus tulkita muun liikenteen haittaamisena tai vaarantamisena, joten ohjeena on, että tällöin pysäköinti tapahtuisi paikassa, jossa se on mahdollista/sallittua. Jos pysäköintialueella tai -paikalla on ilmoitettu pysäköintisuunta liikennemerkein, ei leveää tai pitkää ajoneuvoa voi pysäköidä vastoin ilmoitettua pysäköintisuuntaa (tarkoittaa siis sitä, että pysäköintiruutujen ollessa vierekkäin ei poikittaista pysäköintiä voida sallia tai päinvastoin).

Jyväskylän kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta kerrotaan, että auto tulisi pysäköidä mahdollisimman tarkasti ruutuun. Jyväskylässä ei kuitenkaan ole laputettu matkailuajoneuvoja pelkästään sen takia, että ne ovat hieman liian isoja pysäköintiruutuun.

Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä myös, jos tällainen ajoneuvo estää pääsyn viereiseen autoon tai muuten tukkii kulkuväylän.

Turussa tiensuuntaisessa kadunvarsipysäköinnissä ajoneuvon voi pysäköidä yhteen tai useampaan ruutuun. Mikäli ajaa vinoparkkiin, pitää huomioida, ettei auto jää pituuden puolesta ajoradalle. Auton ylitykset eivät myöskään saa estää ruudun toisessa päässä olevan jalkakäytävän tai pyörätien käyttöä. Ison matkailuauton tai auton ja perävaunun yhdistelmän voi pysäköidä myös kahteen peräkkäiseen ruutuun. Mikäli auton leveys edellyttää rinnakkaisten ruutujen käyttöä, myös se sallitaan Turussa tosin pysäköinninvalvonnasta todetaan, että käytännössä leveyden puolesta ruudut ovat kyllä riittävät. Pysäköitäessä peräkkäisiin tai vierekkäisiin pysäköintiruutuihin, on huolehdittava, ettei ruutujen välissä kulje esimerkiksi jalankulkuväylää.

Joensuussa iso ajoneuvo on pysäköitävä ruutuviivojen sisään. Auton ja perävaunun yhdistelmä voi kuitenkin viedä kaksi peräkkäistä ruutua. Lisäksi mahdollisia ajoneuvon sallitun pysäköintisuunnan ilmoittavia merkkejä on noudatettava eli autoa ei voi pysäköidä poikittain, jos se liikennemerkkien mukaan kuuluu pysäköidä pitkittäin.

Vantaalla ajoneuvon on mahduttava kokonaisuudessaan pysäköintiruutuun. Jos ajoneuvo ei siihen mahdu, niin se on pysäköintivirhe. Auton ja perävaunun yhdistelmän saa kuitenkin pysäköidä kahteen peräkkäiseen pysäköintiruutuun.