Peltipoliisisakkoja Latviasta, jälkimaksuja Italiasta, Itävallasta tai Ruotsista | Autoliitto

Olet täällä

Peltipoliisisakkoja Latviasta, jälkimaksuja Italiasta, Itävallasta tai Ruotsista

Liikennemerkkejä Bruggessa.

Muutamat suomalaiset matkailijat ehtivät viime kesänä (vuonna 2020) koronan hellittäessä pyörähtää Latviassa. Joillekin postilaatikkoon on kilahtanut kuukausien päästä ylinopeussakkoja. Sakko Italiasta voi tulla vasta vuoden kuluttua.

Ulkomailla autoiltaessa täytyy noudattaa kunkin vierailumaan liikennesääntöjä. Jos tarkkaavaisuus herpaantuu ja vaikkapa nopeusrajoitusmerkki jää huomaamatta, voi seurauksena olla sakko. Rangaistusmaksujen määräytymisperusteet ja summat vaihtelevat huomattavasti eri maissa. 

Latviasta saadut rangaistusmääräykset on lähes aina saatu automaattikameroiden valvonnasta, ei poliisien kirjoittamana. Latviassa poliisilla ei ole oikeutta maksattaa sakkoja paikan päällä.  

Latvian autojärjestö LAMB kertoo, että jos Latviasta saatua rangaistusmaksua ei ole maksettu 30 päivän kuluessa, rangaistukseen osallisena ollut ajoneuvo ei saa ylittää Latvian rajaa. Jos maksua ei ole maksettu vuoden kuluessa, rikkeen tehneelle tulee ajokielto niin pitkäksi aikaa, kunnes sakko on maksettu. Seurauksena olisi tällöin ajo-oikeuden menettäminen Latviassa niin pitkäksi aikaa, kunnes sakko on maksettu. LAMB:in mukaan maksamattoman sakkosaatavan periminen siirretään haastemiehelle. Latviassa hallinnolliseen lainsäädäntöön kuuluvan rangaistavan teon vanhenemisaika on viisi vuotta eli tällainen sakko säilyy viisi vuotta perintäkelpoisena.

Rangaistuspisteiden tallennusjärjestelmä

Latviassa on käytössä rangaistuspisteiden tallennusjärjestelmä. Jos kuljettajalle kertyy 16 pistettä (nuorelle 10 pistettä), kuljettaja menettää ajokorttinsa vuodeksi. Mikäli ajaa ylinopeutta 21-30 km/t, seuraa tästä sakko tai huomautus, sekä 1 rangaistuspiste. Yhden rikkomuksen enimmäispistemäärä on 8. Tämän pistemäärän saa alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta tai onnettomuuspaikalta pakenemisesta. Rangaistuspisteiden yleinen vanhenemisaika on kaksi vuotta, mutta erittäin törkeiden rikkomusten osalta pisteet vanhenevat vasta viiden vuoden kuluttua. Rangaistuspistejärjestelmä koskee myös ulkomaalaisia.

Muita sakkorysiä ulkomailla

Kroatian pysäköintimaksut on syytä maksaa jo paikan päällä, muuten niistä voi tulla kalliita jälkivaatimuksia, neuvoo ADAC. Maksutositteet on syytä säilyttää huolellisesti.

Italian autoilua rajoittavilta ZTL-vyöhykkeiltä (zona traffico limitato) on tullut rangaistusmaksuja Suomeenkin. Myös Italian tiemaksuista, erityisesti Pohjois-Italian free flow -järjestelmää käyttävältä tieyhtiöltä on tullut kalliita jälkimaksuja.

Lontoon päästörajoitusalue eli LEZ-vyöhykekin voi tulla todella kalliiksi. Siellä pitää yli 1 200 kiloa painavat dieselajoneuvot rekisteröidä järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen tuloa Lontooseen. 

Itävallan moottoritieyhtiö Asfinag laitttaa myös kerkeästi postia Suomeenkin. Varsinkin yli 3,5 tonnin painoisten ajoneuvojen Go Box -maksut ja asetukset ovat aiheuttaneet harmeja ja jälkiseuraamusmaksuja. 

Haltijavastuu

Periaatteet haltijavastuusta vaihtelevat maakohtaisesti. Esimerkiksi Italiassa, Belgiassa, Bulgariassa, Alankomaissa, Ranskassa, Portugalissa ja Unkarissa joutuu ajoneuvon haltijaksi/omistajaksi rekisteröintitodistuksessa merkitty henkilö vastaamaan ajoneuvolla tehdyistä liikennerikkeistä, vaikka haltija/omistaja itse ei olisi lainkaan ollut mukana ajoneuvossa rikkeen tapahtumahetkellä. Näiden maiden lisäksi myös monissa muissa maissa ovat erityisesti hallinnolliset rangaistusmaksut tai automaattisen kameravalvonnan perusteella annetut maksut haltijavastuun alaisia, näin myös Latviassa tai Virossa.

Haltijavastuuta sovelletaan Suomessakin automaattisen liikennevalvonnan perusteella havaittuihin liikennerikkomuksiin, joiden perusteella määrätään ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu.  Ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava.

Ruotsissa haltijavastuun piiriin kuuluvat sekä infrastruktuuri- eli silta- tai tunnelimaksut että ruuhkamaksut. Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija on vastuussa maksun suorittamisesta.

Euro Parking Collection Lontoosta lähettää maksumääräyksiä

Monien maiden tiemaksuja perivät tieyhtiöt sekä lukuisten kaupunkien pysäköintiorganisaatiot ovat antaneet jälki- tai rangaistusmaksujen perimisen brittiläiselle Euro Parking Collection plc:lle. EPC perii mm. seuraavien maiden maksamattomia tiemaksuja: Irlanti, Unkari, Norja, Portugali ja Iso-Britannia. Latvia ei ole tehnyt perintäsopimusta EPC:n kanssa. 

Mistä viranomainen saa autoilijan yhteystiedot sakon lähettämistä varten?

Ulkomaan viranomainen selvittää auton omistajan tiedot Euroopan EUCARIS (European Car and Driving License Information System) tietokannasta. Eucaris-tietojenvaihtojärjestelmän kautta voi maa vaihtaa haltija- ja ajokorttitietoja sakkoasioita varten. Taustalla on kaikissa EU-maissa voimassa oleva tietojenvaihtodirektiivi (ns. CBE-direktiivi).

Ulkomailta saatujen rangaistusmääräysten perusteena on kaksi EU:n tekemää päätöstä

Käytännön tilanne on se, että suomalainen autoilija voi saada sakkoja ulkomailta joko EU:n sakkojen perintää koskevan puitepäätöksen nojalla Oikeusrekisterikeskukselta tai CBE-direktiiviin nojautuen suoraan muiden EU-maiden viranomaisilta. 

 • EU:n puitepäätös sakkojen perinnästä toisista EU-valtioista (2005/214/YOS) 
  • Puitepäätöksen ja voimaanpanolain perusteella jossakin toisessa EU:n jäsenmaassa tuomittu taloudellinen seuraamus voidaan periä Suomessa. Vastaavasti Suomessa tuomitut taloudelliset seuraamukset voidaan lähettää täytäntöönpantavaksi toiseen jäsenvaltioon. Toisista EU-maista peritään rahasakkoja, jotka ovat vähintään 70 euron suuruisia. Sakko voi olla pienempi, sillä 70 euron summa voi koostua varsinaisesta sakosta sekä sen päälle lisätyistä hallinnollisista tai muista kuluista.
  • Periminen tapahtuu niin, että sakon antaneen EU-valtion viranomainen lähettää sakon toisen maan viranomaiselle (Suomen tapauksessa Oikeusrekisterikeskukselle), joka puolestaan lähettää perintävaatimuksen rikkeen tehneelle autoilijalle.   
 • CBE-direktiivi (tietojen vaihto), (EU)2015/413) 
  • Direktiivillä säädetään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon ja ajoneuvon omistajien ja haltijoiden tunnistamista ja tietojen vaihtoa.  
  • Haltijatietojen vaihtodirektiivin piiriin kuuluvat vain seuraavat liikennerikkomukset: ylinopeus, turvavyön käytön laiminlyönti, punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen, rattijuopumus, huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen, suojakypärän käytön laiminlyönti, kielletyllä kaistalla ajaminen sekä matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ajon aikana. 
  • Tämän CBE-direktiivin perusteella myös siis Latviasta tai Virosta lähetetään ylinopeussakkoja suoraan suomalaisen ajoneuvon omistajalle. 

Sakkoja voi välttää hyvällä matkan valmistelulla

Ulkomailla autoilevan kannattaa ehdottomasti tutustua Autoliiton Autoillen Euroopassa –kirjaan tai AL:n verkkosivujen Matkustusoppaaseen, sillä molemmista löytyy tietoa eri maiden liikennesäännöistä ja -rangaistuksista sekä sakkojen määristä. 

Nopeusrajoitukset on tarkistettava maahan tultaessa. Monet maat kertovat kyltein rajalle saavuttaessa, mitkä ovat nopeusrajoitukset. Yleisiä nopeusrajoituksia ei monissa maissa viitoiteta lainkaan liikennemerkein, ainoastaan poikkeukset kuten tietyökohteissa vallitsevat nopeusrajoitukset viitoitetaan. Monissa maissa on merkittävästi vähemmän nopeusrajoituskylttejä kuin Suomessa. Navigaattorin ilmoittamaan nopeusrajoitukseen ei myöskään pidä sokeasti luottaa. Kun Suomessa on taajamaa lähestyttäessä oma taajamamerkki, ei tällaista merkkiä ole kaikkialla muualla. Hyvä käytännön vinkki on se, että useissa maissa tietää tulleensa taajama-alueelle silloin, kun kylän tai kaupungin nimi on merkitty suorakaiteen muotoiseen usein valkopohjaiseen kylttiin. Taajaman nopeusrajoitus on silloin syytä olla muistissa tai nopeasti tarkastettavissa.

Taajama alkaa Ranskassa:

Taajama alkaa Ranskassa.

Taajama päättyy Ranskassa:

Taajama päättyy Ranskassa.

Sakkojen maksaminen

Autoliittoon ovat ottaneet yhteyttä vuosien varrella lukuisia kertoja sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet ulkomailta rangaistusvaatimuksia tai jälkimaksuja. Pääsääntöisesti sakot tulevat maksetuiksi, mutta jotkut ovat laiminlyöneet maksun. Jonkun ajan kuluttua rikkeen tehneen kimpussa ovat sitten joko viranomaiset, jotka vaativat entistä suurempaa maksua tai perintätoimistot, jotka lisäävät rangaistusmääräykseen omat kulunsa tai palkkionsa. 

Ulkomailta tulleisiin sakkovaatimuksiin pitää suhtautua vakavasti, etenkin jos aikoo tulevaisuudessa matkustaa uudestaan maahan. Uhkana voi monen maan osalta olla jopa auton takavarikointi, jos käy ilmi, että sakot ovat maksamatta. Ulkomaisilta viranomaisilta saatu rangaistusmääräys kannattaa tutkia tarkkaan. Jos se tuntuu oikeutetulta, on se syytä maksaa viivyttelemättä. Jos maksumääräys tuntuu väärältä tai virheelliseltä, on syytä ottaa heti yhteys maksun lähettäjään ja tehdä selvityspyyntö tai kiistää maksu. Usein maksumääräyksissä on ohjeet, määräajat ja yhteystiedot valituksen tekemistä varten.

Ulkomaisen sakon vanhenemisen odottelu on kärsivällisyyttä koettelevaa, sillä esimerkiksi Italiassa oikeusvoimaiset sakot vanhenevat vasta viiden vuoden kuluttua, Espanjassa vanhenemisaika on neljä vuotta.