Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen

3.12.2020, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalla lausunnon aiheesta: Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen (E 148/2020 v).

Autoliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Autoliitto on samaa mieltä keskeisistä tavoitteista ja erityisesti siitä, että Suomi pitää liikenneturvallisuuden ylläpitämistä ja edelleen parantamista olennaisena tavoitteena myös jatkossa.

Autoliitto yhtyy näkemykseen, että ajokorttidirektiiviin tulisi lisätä joustavuutta ja siinä tulisi nykyistä paremmin huomioida jäsenvaltioiden kansalliset erityisolosuhteet, kuten etäisyydet ja ilmasto, ja niiden asettamat haasteet liikkumiselle. Edellytysten luominen kevytautoille ehdotuksessa esitettävällä tavalla olisi toteutuessaan tällainen asia.

Suomen tulee turvata myös opetuslupaopetuksen asema. Suomessa opetuslupaopetuksessa opetettujen ajokortinsuorittajien määrä on ollut viime vuosina nousussa. Opetuslupaopetuksen taso on pysynyt korkeana ja sen kautta koulutetut oppilaat ovat pärjänneet autokouluopetuksessa koulutettuja paremmin teoriakokeissa ja kuljettajatutkinnoissa. Suomen tulee varmistaa, että jatkossakin opetuslupaopetus säilyy itsenäisenä vaihtoehtona ajokorttidirektiivin uudistuksessa. Uudistus ei saa johtaa siihen, että direktiivi pakottaa jatkossa opetusluvalla koulutettavat ostamaan enemmän koulutusta luvanvaraisesta autokoulujärjestelmästä. Suomen tavoitteena tulee olla kansallinen liikkumavara koulutuksen määrää ja kouluttajatahoja määrättäessä. Tehtävien toimenpiteiden tulee perustua täällä viranomaisten teettämiin selvityksiin.

Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi kaikkeen teoriaopettamiseen ja luo mahdollisuudet vuorovaikutteiseen opetukseen monipuolisissa oppimisympäristöissä. Tämän lisäksi digitalisaatio mahdollistaa simulaattoriopetuksen, joka antaa laajat mahdollisuudet erilaisten liikennetilanteiden ja -olosuhteiden harjoittelemiseen monipuolisesti. Kehitys digitalisaation myötä on nopeaa ja jatkossa tuleekin varmistaa, ettei ajokorttidirektiivi rajoita mahdollisuuksia hyödyntää uusia menetelmiä.

Nykyisen ajokorttidirektiivin mukaan automaattivaihteisella ajoneuvolla suoritettu B-luokan kuljettajatutkinto mahdollistaa vain automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisen. Ajoneuvotekniikan kehitys johtaa vähitellen siihen, että saatavilla on vain automaattivaihteisia ajoneuvoja. Esimerkiksi kaikki sähköautot ovat automaattivaihteisia. Suomessa olevassa keski-iältään vanhassa autokannassa on kuitenkin vielä pitkään merkittävä määrä manuaalivaihteisia autoja. Suomen tulisikin ajaa ratkaisua, joka mahdollistaisi manuaalivaihteisen ajoneuvon kuljettamisen, vaikka kuljettajatutkinto olisi suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla.

Autoliitto on kansainvälisen autoliitto FIA:n jäsenjärjestö. E-kirjeessä todetaan, että FIA on autoteollisuuden järjestö. FIA ei kuitenkaan ole autoteollisuuden järjestö, vaan autonkäyttäjien etujärjestö, jonka jäsenjärjestöissä on Euroopassa yhteensä yli 40 miljoonaa henkilöjäsentä.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry