Autoliiton lausunto väyläverkon investointiohjelmasta

15.9.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut Väylävirastolle lausunnon aiheesta ”Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029” VÄYLÄ/4852/04.00/2021.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Valtion väyläverkon vuosien 2022–2029 investointiohjelman valmisteluperiaatteet on kuvattu varsin kattavasti ja selkeästi. On tärkeää, että investointien vaikutuksia pyritään arvioimaan objektiivisesti ja neutraalisti ja tulokset tuodaan julki.

Liikenne 12 -suunnitelma sitoo Väyläviraston käsiä voimakkaasti eikä näin lähellekään kaikkia vaikutuksiltaan ja hyöty-kustannussuhteeltaan kannattavia hankkeita voida toteuttaa. Monet investointiohjelman puutteet liittyvät juuri Liikenne 12 -suunnitelman painotuksissa oleviin epäkohtiin.

Tieliikenteessä liikkuu 93 % henkilöliikenteestä ja henkilöauton osuus henkilöliikenteestä on yli 80 %. Suomen 2,7 miljoonalla liikennekäytössä olevalla henkilöautolla ajetaan myös erittäin merkittävä määrä tavaraliikennettä. Maantieliikenteen osuus kaupallisesta tavaraliikenteestä on 88 % tavaratonneista ja 2/3 tonnikilometreistä.

Samaan aikaan rautatieliikenteen osuus henkilöliikenteestä on 4 % (HLT 2016) ja kaupallisesta tavaraliikenteessä 13 % ja 1/4 tonnikilometreistä.

Tästä huolimatta tieverkon rahoitusosuus on Liikenne 12 -suunnitelmassa kehittämisrahasta vain 45 % ja perusväylänpidon rahoituksesta 52 %. Investointiohjelma konkretisoi nyt sen kuinka vääristynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahanjakoperiaatteet eri liikennemuotojen välillä on.

Ohjelmaan valittujen tiehankkeiden hyöty-kustannussuhde on 2,3 ja ratahankkeiden 0,6. Kannattavat tiehankkeet saavat väistyä kannattamattomien ratahankkeiden tieltä. Tieverkon hankearvioidut hankkeet (yhteensä noin 740 miljoonaa euroa) vähentävät yli 10 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuosittain ja näillä tieverkon hankkeilla saadaan noin 1660 miljoonan euron kokonaishyöty. Jos tiestöön voitaisiin investoida lähemmäs sille suhteellisesti kuuluva määrä, olisivat niin taloudelliset kuin inhimilliset hyödyt vielä tätäkin suuremmat.

  1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?

Valmisteluperiaatteet on kuvattu varsin ymmärrettävästi ja kattavasti.

  1. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

Valitettavasti investointiohjelmaa on ohjannut Liikenne 12 -suunnitelma eikä rahoitus ole siitä johtuen eri liikennemuotojen suhteen tasapainossa.

  1. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?

Jos voisi muuttaa, niin suuntaisimme rahat sinne, missä niistä saadaan eniten hyötyä. On ymmärrettävää, että eri liikennemuotojen väliset hyötykustannussuhteet eroavat toisistaan, mutta se, että tässä mittakaavassa ohjataan rahoitusta kannattamattomiin hankkeisiin, ei ole yhteiskuntataloudellisesti hyväksyttävää.

  1. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?

  1. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry