Autoliiton lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

15.2.2019, klo 10.16

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta.

Autoliitto kiittää saada tulla kuulluksi tässä asiassa.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 12 vuodeksi kerrallaan eli useamman vaalikauden ajaksi on hyvä ja kannatettava asia. Ruotsissa on vastaavasta suunnitelmallisuudesta hyviä kokemuksia, joista kannattaa ottaa mallia.

On tärkeää, että suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan eri liikennemuotojen osuudet ja niiden kehitys sekä kasvutrendit. Tieliikenne kattaa yli 90 % Suomen henkilöliikenteestä sekä kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Näissä luvuissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia eikä ole näköpiirissä, että tieliikenteen osuus merkittävästi muuttuisi lähitulevaisuudessakaan. Käynnissä oleva muutos on evoluutio, ei revoluutio.

Tieliikenteen toimivuuden ja sujuvuuden varmistaminen on Suomen kansantalouden kannalta elintärkeää myös tulevaisuudessa. Valtioneuvoston selonteossa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta painotetaan Suomen kilpailukykyä, ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä alueiden elinvoimaa ja saavutettavuutta. Selonteossa korostetaan muun muassa matka-aikojen merkitystä. Onkin tärkeää, että matka-aikoihin kiinnitetään huomiota myös tieliikenteessä, joka kattaa ylivoimaisesti suurimman osan niin yritysten kuin yksityishenkilöiden liikkumisesta.

Tiestön korjausvelka on saatava laskuun. Tämä on tärkeää niin matka-aikojen, liikenneturvallisuuden kuin päästöjen kannalta. Hallituksen, joidenkin puolueiden ja monien muiden asiantuntijatahojen mukaan Suomen henkilöautoliikenne sähköistyy erittäin nopealla aikataululla. Tämä tarkoittaa, että tieliikenteen aiheuttamat ajonaikaiset päästöt alenevat rajusti. Kuljetusten suurimpien sallittujen mittojen ja massojen nostaminen vaatii myös panostuksia tieverkolle, sillä toimenpiteet eivät saa johtaa tiestön rapautumiseen tai liikenneturvallisuuden heikkenemiseen.

Suunnitelmia laadittaessa on tehtävä kattavat vaikutusten arvioinnit, kuten selonteossakin sanotaan, ja niille on annettava myös painoarvoa päätöksiä tehtäessä. On tärkeää, että näkemykset liikennejärjestelmän kehittämiseksi ovat valtakunnallisia. Siltarumpupolitiikkaa pitää välttää. Muuten pitkäjänteisen suunnitelman hyödyt jäävät saavuttamatta.

Liikennejärjestelmän kehityshankkeiden tulee maksaa itsensä takaisin ja tuottaa yhteiskunnallista hyötyä. Keskeistä tässä kaikessa on myös se, että hankkeiden lähtöarviot ovat realistisia. Nyt esimerkiksi kaikki raideliikennehankkeet päätetään säännönmukaisesti erittäin alimitoitetulla talousarviolla, mikä mahdollistaa kannattamattomien hankkeiden käynnistämisen ja toteuttamisen. Projektien loppulaskuja sitten kauhistellaan, mutta kukaan ei todellisuudessa ole niistä vastuussa. Tällainen vastuuton julkistaloudenhoito ei ole hyväksyttävää ja se vie pohjan koko 12-vuotisen suunnitelmakauden laatimiselta ja toteuttamiselta.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry