Sovelluksen omistaa ja tarjoaa:

Autoliitto ry
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
Y-tunnus: 0201009-3.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Autoliiton välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Autoliiton mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.
Autoliitto voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

 

2. Mobiilisovellus

Sovellus on Autoliiton jäsenille ja ei jäsenille suunnattu asiakassovellus, joka sisältää jäsenyyteen liittyvää tietoa ja etuja sekä Autoliiton muuhun palvelutoimintaan liittyvää markkinointia.

Mobiilisovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa Autoliiton palvelutoimintojen käyttäminen, kuten avun tilaaminen tienpäälle, suoraan sovelluksen avulla. Lisäksi sovelluksen tarkoituksena on tarjota asiakkaille muuta sisältöä, etuja ja markkinointia sekä toimia sähköisenä asiointikanavana tiettyihin Autoliiton palvelutoimintoihin.

Sovelluksen käyttöönotto ei vaadi erillistä kirjautumista ja vain Autoliiton jäsenet voivat kirjautua sovellukseen. Kirjautuneilla asiakkailla on pääsy mm. etuihin ja tiettyihin Autoliiton palvelutoimintojen sähköisiin palveluihin. Kirjatutuminen sovellukseen tapahtuu Autoliiton jäsentunnuksella ja edellyttää yhteys- ja osoitetietojen antamista tai niiden vahvistamista.

Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena sovellukseen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä kirjautumista varten tarvittavan Autoliiton jäsentunnuksen huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Asiakas sitoutuu vastaamaan siitä, että sovelluksessa tapahtuva asiointi noudattaa hyvien tapojen mukaista toimintaa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Autoliitolle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee Autoliiton jäsentunnusta käytettävän väärin. Autoliitolla on tällöin oikeus estää sovelluksen käyttäminen asiakkaan jäsentunnuksella.

Sovelluksessa on toiminnallisuus, jonka avulla sovellukseen kirjautunut Autoliiton jäsen voi tarkistaa omalla jäsentunnuksellaan tehdyt tilaukset koskien tie- tai matkanjatkamispalveluita. Tilauksia koskevat historiatiedot ovat tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä esimerkiksi Autoliiton jäsenyyteen rinnastetut perhejäsenet näe toistensa tekemiä tilauksia.

 

3. Mobiilisovelluksen käyttäminen

Autoliitto myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.
Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.
Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

Autoliitto pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Autoliitto vastaa siitä, että kaikki sovelluksessa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Autoliitto ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.
Autoliitto pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Autoliitto ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.
Autoliitto ei voi taata sovelluksen, sen sisällön tai sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että sovelluksen kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Autoliitto ei myöskään vastaa asiakkaan sovelluksen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.
Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.
Autoliitto ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.
Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.
Autoliitto ei ole vastuussa mistään sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista mukaan lukien tietojen menettäminen.

Edellä mainituista sovelluksen toimivuuteen ja käyttöön liittyvistä vastuunrajoituksista huolimatta Autoliiton asiakkailleen tuottamiin palveluihin sovelletaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia muita ehtoja. Esimerkiksi tilanteissa, joissa Autoliiton plus-jäsen tilaa apua tienpäälle suoraan sovelluksen avulla, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi plus-jäsenyyden matkanjatkamispalveluiden ehtoja.

 

5. Henkilötietojen käsittely

Autoliitto huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Autoliiton mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

 

6. Evästeet ja paikkatiedot

Autoliitto käyttää sovelluksessa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sovelluksen käyttäjämäärien ja muiden sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla sovelluksen toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen sovellusta käyttävistä asiakkaista.
Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia sovelluksessa sekä sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.
Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.
Sovelluksen hyödyntäminen voi edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen sovellusta avun tilaamiseen tienpäälle asiakkaan tulee hyväksyä, että Autoliitto voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja avun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Autoliitto ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Autoliiton mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa. Sijaintietoja voidaan jakaa Autoliiton palveluntarjoajalle, jotta tienpäällä tarvitsemasi apu pystytään järjestämään. Sijaintitietoja ei jaeta tai luovuteta muille tahoille.

 

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Autoliiton ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Autoliitto ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

 

8. Muut ehdot

Autoliiton plus-jäsenen tilatessa apua tienpäälle suoraan sovelluksen kautta sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi plus-jäsenen erikseen hyväksymiä, kulloinkin voimassaolevia, plus-jäsenyyden matkanjatkamispalveluiden ehtoja.
Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Play Kaupan tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakasta kehotetaan tutustumaan palveluntarjoajan ehtoihin ennen sovelluksen käyttöönottoa.
Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä sovelluksen käyttämiselle.

 

9. Palveluntarjoaja

Autoliitto ry
Y-tunnus 0201009-3
Osoite: Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
Puhelin: 09-72584400
Sähköposti: app(at)autoliitto.fi

 

10. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Autoliitto – mobiilisovelluksen tietosuojaseloste