Lait ja asetukset | Autoliitto

Olet täällä

Lait ja asetukset

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexin nettisivuilta sivuston hakuominaisuuksien avulla. Siirry palveluun tästä.

Tieliikennelaki

Tieliikennelaissa on säännökset mm. liikenteestä, liikennesäännöistä, ajo-oikeudesta, liikennevalvonnasta sekä viittaussäännökset liikennerikoksista, joista on tarkemmat säännökset rikoslaissa.

Tieliikenneasetus

Tieliikenneasetuksesta löytyvät liikennemerkit selityksineen.

Liikennevakuutuslaki

Liikennevakuutuslaissa säännellään pakollisesta liikennevakuutuksesta, liikennevahingon korvaamisesta sekä vakuutusyhtiön oikeudesta tietyin edellytyksin vaatia takautumisoikeuden nojalla korvausta vahingon aiheuttajalta.

Vahingonkorvauslaki

Liikennevakuutuslain mukaan korvaus liikennevakuutuksesta korvataan noudattaen soveltuvin osin vahingonkorvauslain säännöksiä.

Ajokorttilaki

Ajokorttilaissa säädetään liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljettajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liittyvistä luvista.

Ajokorttiasetus

Ajokorttiasetuksessa säädetään moottorikäyttöisen ajoneuvon ajo-oikeudesta sekä ajokorteista ja –luvista.

Rikoslaki 23 luku. Liikennerikoksista

Rikoslain 23 luvussa on säännökset liikennerikoksista, joita ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, vesiliikennejuopumus, ilmaliikennejuopumus, junaliikennejuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennepako tieliikenteestä ja liikenteen häirintä. Mm. tieliikennelaissa ja ajoneuvoverolaissa on lisäksi säännöksiä niistä liikennerikoksista, joista ei ole säädetty rikoslaissa. Tällaisia ovat mm. liikennerikkomus ja ajoneuvoverorikkomus.

Laki rikesakkomenettelystä

Tietyistä lievistä liikennerikoksista ja –rikkomuksista voidaan määrätä rikesakko noudattamalla rikesakkomenettelystä annetun lain säännöksiä.

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

Liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain mukaan paljastinlaitteella tarkoitetaan laitetta, joka on tarkoitettu tai jota käytetään tieliikenteen valvontalaitteen paljastamiseen tai toiminnan häiritsemiseen. Tällaisten laitteiden käyttäminen on lain mukaan kielletty ja paljastinlaiterikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Laki pysäköintivirhemaksusta

Pysäköintivirhemaksun määrää poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja siten kuin pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa säädetään.

Ajoneuvolaki

Ajoneuvolaissa on säännökset mm. ajoneuvojen luokituksesta, rakenteesta, hallintalaitteista, hyväksymisestä liikenteeseen, rekisteröinnistä sekä katsastuksista.

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa on säännökset ajoneuvoliikennerekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta.

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Ajoneuvojen rekisteröinnistä annetusta asetuksesta löytyy säännökset siitä, mitkä kaikki ajoneuvot on rekisteröitävä sekä rekisteröintimenettelystä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista

Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa on säännökset mm. ajoneuvon tyyppihyväksynnästä ja akselistorakenteesta.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä

Mm. ajoneuvojen käyttöä ja kuntoa, renkaiden ja nastojen käyttöä sekä ajoneuvojen leveyttä, pituutta ja massaa koskevat vaatimukset ovat ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa.

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa tarkoitettujen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia, valvontakatsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia.

Autoverolaki

Autoverolaissa on säännökset autoveron määrästä sekä mm. verovapauden ja ulkomailta tuodun auton verohuojennuksen edellytyksistä.

Ajoneuvoverolaki

Ajoneuvoverolaista löytyy säännökset vuosittaisesta ajoneuvoverosta ja dieselkäyttöisten autojen käyttövoimaverosta.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa on säännökset laissa määritellyistä nestemäisistä polttoaineista maksettavasta perusverosta, lisäverosta ja huoltovarmuusmaksusta.