Kaikki ajankohtaiset

TIETOSUOJATIEDOTE

11.12.2022, klo 21.44

TIETOSUOJATIEDOTE
29.05.2018
Autoliiton Keski-Uudenmaan osasto ry:n tietosuojaseloste GDPR tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

TIETOSUOJASELOSTE
Autoliiton Keski-Uudenmaan Osasto ry (myös ”osasto”, ”rekisterinpitäjä” tai ”me”)
Osoite: Autoliiton Keski-Uudenmaan osasto ry
sihteeri
Pikkukarhunkierto 5
04300 TUUSULA
Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisenarekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikkamuista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista janiiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekähenkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämmehenkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässätietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita noudatamme henkilötietojakäsitellessämme.
Osasto ja Autoliitto ry toimivat yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa jäseniinsä. Osastovastaa rekisterinpitäjänä jäsentensä henkilötietojen käsittelystä omassatoiminnassaan ja Autoliitto ry omassa toiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessainformoidaan jäsenten ja muiden rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä osastonoman toiminnan yhteydessä. Osaston käsitellessä muiden rekisteröityjen (esimerkiksiAL kilpailuihin osallistuvien henkilöiden tietoja) kuin jäsentensä henkilötietoja, osastotoimii yksin rekisterinpitäjänä.
1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilön nimi: Hans Lehtelä
Sähköpostiosoite:
autoliitto.keskiuudenmaanosasto@gmail.com
Puhelinnumero: 0400 644 959
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset
Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteydenperusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjänoikeutettu etu.
Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidynvälisen sopimuksen – taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviakäyttötarkoituksia varten:
Jäsensuhteen ylläpitämiseksi
Tapahtumien järjestämiseksi, toteuttamiseksi sekä osaston nettisivuilla luvallajulkaisemiseksi
Harrastustoiminnan toteuttamiseksi osaston omassa toiminnassa
AL kilpailujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
AL kilpailutulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
Osaston markkinoinnin toteuttamiseksi
Osaston oman toiminnan kehittämiseksi.
3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiahenkilötietojen ryhmiä:
Nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
Autoliitto ry:n jäseneksi liittymispäivämäärä, myönnetyt ansiomerkit jaluottamustoimet
Osaston ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot
Tapahtuma-, arpajais- ja AL kilpailuosallistumistiedot
Arpajais- ja AL kilpailutulokset
Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista.
4. Henkilötietojen kerääminen
Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:
Autoliitto ry:n jäsenrekisteristä
Jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella
Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:
Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella
Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavillaolevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.
5. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajanlähtökohtana on jäsenyyden voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeensäilytämme henkilötietoja enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedottuhotaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enäätunnistettavissa.
Järjestämiemme AL kilpailuiden osalta säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin ontarpeen kilpailun järjestämiseksi tai sen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimmesäilyttää kilpailutuloksia tilastointia ja/tai julkaisemista varten.
Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisestinoudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämänjohdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen taimuun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatimanvähimmäisajan.
6. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevantietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojenkäsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailujajärjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuolisitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.
7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoliitto ry:lle
Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muidentahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaanlainsäädäntöön perustuvalla, tavalla
Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemmesähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituilleyhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojenkäsittelyssä.
10. Rekisteröityjen oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin ontalletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Autoliiton Keski-Uudenmaan osasto ry /sihteeri
Postiosoite: Pikkukarhunkierto 5
04300 TUUSULA
tai sähköpostitse osoitteeseen
autoliitto.keskiuudenmaanosasto@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitäkirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
autoliitto.keskiuudenmaanosasto@gmail.com

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseäänkoskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekämielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse ylläoleviin osoitteisiin.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsarekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitseyllä oleviin osoitteisiin.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisestikäytössä olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelynoikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itsetoimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse ylläoleviin osoitteisiin.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jollakäsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisenviranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, jokaSuomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.
11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.