Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Autoliiton Nastolan Osasto ry (myös ”osasto”, ”rekisterinpitäjä” tai ”me”)

Osoite: Autoliiton Nastolan osasto ry/sihteeri Merkuriuksentie 2 A 1, 00750 Helsinki

Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Osasto ja Autoliitto ry toimivat yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa jäseniinsä. Osasto vastaa rekisterinpitäjänä jäsentensä henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassaan ja Autoliitto ry omassa toiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan jäsenten ja muiden rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä osaston oman toiminnan yhteydessä. Osaston käsitellessä muiden rekisteröityjen (esimerkiksi AL kilpailuihin osallistuvien henkilöiden tietoja) kuin jäsentensä henkilötietoja, osasto toimii yksin rekisterinpitäjänä.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Matti Karmaa

Sähköpostiosoite: autoliittonastola@gmail.com

Puhelinnumero: 044 5350385

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset

Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen – taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Jäsensuhteen ylläpitämiseksi
Tapahtumien järjestämiseksi, toteuttamiseksi sekä osaston nettisivuilla luvalla julkaisemiseksi
Harrastustoiminnan toteuttamiseksi osaston omassa toiminnassa
AL kilpailujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
AL kilpailutulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
Osaston markkinoinnin toteuttamiseksi
Osaston oman toiminnan kehittämiseksi.

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietojen ryhmiä:

Nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
Autoliitto ry:n jäseneksi liittymispäivämäärä, myönnetyt ansiomerkit ja luottamustoimet
Osaston ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot
Tapahtuma-, arpajais- ja AL kilpailuosallistumistiedot
Arpajais- ja AL kilpailutulokset
Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista.

4. Henkilötietojen kerääminen

Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:

Autoliitto ry:n jäsenrekisteristä
Jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:

Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajan lähtökohtana on jäsenyyden voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.

Järjestämiemme AL kilpailuiden osalta säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kilpailun järjestämiseksi tai sen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimme säilyttää kilpailutuloksia tilastointia ja/tai julkaisemista varten.

Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisesti noudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämän johdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen tai muun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatiman vähimmäisajan.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailuja järjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoliitto ry:lle

Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla

Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemme sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Autoliiton Nastolan osasto ry/sihteeri

Postiosoite: Merkuriuksentie 2 A 1, 00750 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen autoliittonastola@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse autoliittonastola@gmail.com

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.