Tietosuojaseloste | Autoliitto

Olet täällä

Tietosuojaseloste

Autoliiton Jyväskylän Osasto ry (myös ”osasto”, ”rekisterinpitäjä” tai ”me”)

Osoite
Lumikonkuja 4 A
40400 Jyväskylä

Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.
Osasto ja Autoliitto ry toimivat yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa jäseniinsä. Osasto vastaa rekisterinpitäjänä jäsentensä henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassaan ja Autoliitto ry omassa toiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan jäsenten ja muiden rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä osaston oman toiminnan yhteydessä. Osaston käsitellessä muiden rekisteröityjen (esimerkiksi AL kilpailuihin osallistuvien henkilöiden tietoja) kuin jäsentensä henkilötietoja, Osasto toimii yksin rekisterinpitäjänä.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilön nimi Juha Lamberg
Sähköpostiosoite juha@lamberg.in
Puhelinnumero 0400 541 777

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset
Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen - taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:
• Jäsensuhteen ylläpitämiseksi
• Tapahtumien järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
• Harrastustoiminnan toteuttamiseksi
• AL kilpailujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
• AL kilpailutulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
• Markkinoinnin toteuttamiseksi
• Oman toiminnan kehittämiseksi.

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietojen ryhmiä:
• Nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
• Autoliitto ry:n jäseneksi liittymispäivämäärä, myönnetyt ansiomerkit ja luottamustoimet
• Osaston ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot
• Tapahtuma- ja AL kilpailuosallistumistiedot
• AL kilpailutulokset
• Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
• Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista.

4. Henkilötietojen kerääminen
Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:
• Autoliitto ry:n jäsenrekisteristä
• Jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:
• Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella
Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajan lähtökohtana on jäsenyyden voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.
Järjestämiemme AL kilpailuiden osalta säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kilpailun järjestämiseksi tai sen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimme säilyttää kilpailutuloksia tilastointia ja/tai julkaisemista varten.
Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisesti noudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämän johdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen tai muun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatiman vähimmäisajan.

6. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailuja järjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoliitto ry:lle
• Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla
• Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemme sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

10. Rekisteröityjen oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Autoliiton Jyväskylän osasto ry / Tietosuoja Postiosoite Lumikonkuja 4 A, 40400 Jyväskylä
tai sähköpostitse osoitteeseen juha@lamberg.in

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Osaston käyntiosoite: Lumikonkuja 4 A, 40400 Jyväskylä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse juha@lamberg.in

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

 

Jaa muillekin