Osaston säännöt | Autoliitto

Olet täällä

Osaston säännöt

AUTOLIITON OSASTON SÄÄNNÖT     

1 §

Yhdistyksen nimi on Autoliiton Euran osasto ry. ja sen kotipaikka on Eura. Yhdistys toimii Autoliiton ry:n, jota sanotaan näissä säännöissä AL:ksi, hallituksen vahvistamalla yhden tai useampia kuntia käsittävällä alueella. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus

Osaston tarkoituksena on toimialueella

 1. edistää AL:n toimintaa ja tarkoitusperiä,
 2. vaikuttaa omalla alueellaan liikenneturvallisuuden, paikallisten liikennejärjestelyjen ja liikenneympäristön laadun kehittämiseen,
 3. valvoa alueellaan henkilö- ja yhteisöjäsentensä etuja ja osallistua heidän tarvitsemiensa AL-palvelujen antamiseen,
 4. toimia jäsenten harrastuspiirinä.

Toiminta

3 §

Aatteellisen tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omalla toimialueellaan

1. edunvalvontatoiminnassa:

 • seurata ja edistää paikallisia liikennejärjestelyjä, liikenneympäristöä, niiden laatua ja kehitystä sekä valvoa moottoriajoneuvoliikenteen etuja yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja,
 • huolehtia muutoinkin autonkäyttäjien edunvalvonnasta järjestämällä kokouksia, tiedotustilaisuuksia sekä tiedottamalla muillakin tavoin ajankohtaisia liikenneasioita,

2. palvelutoiminnassa:

 • tukea AL:n tiepalvelutoimintaa,
 • järjestää autoiluun liittyvää teknistä, lainopillista, liikenne- ja kuljetustaloudellista sekä muuta vastaavaa toimintaa,
 • edistää tieliikenteen turvallisuutta sekä taloudellista ajattelu- ja ajotapaa harjoittamalla autoiluun liittyvää koulutusta, tiedottamista ja julkaisutoimintaa.

3. harrastustoiminnassa:

 • tarjota jäsenilleen tilaisuuksia kehittävään harrastus- ja vapaaehtoiseen palvelutoimintaan,
 • palkita sopivin tavoin henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ansiokkaalla tavalla ovat edistäneet tieliikennettä, moottoriajoneuvoliikenteen ja kuljetusalan kehitystä, autourheilua tai muuta yhdistyksen tarkoitusta,
 • järjestää autoiluun liittyvää kilpailu-, ajotaito-, nuoriso- ja muuta vastaavaa toimintaa sekä luoda edellytyksiä näille,
 • edistää ja harjoitta autourheilutoimintaa.

Yhdistys voi harjoittaa sääntöjen 2 §:ssä määrätyn aatteellisen tarkoituksensa taloudelliseksi tukemiseksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Omaisuus

4 §

Toimintaansa varten osasto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

5 §

Osaston jäseniä ovat AL:n henkilö- ja yhteisöjäsenet, jotka osaston hallitus on hyväksynyt osaston jäseniksi.

Jäsenet voivat ryhmittyä toimialoittain, toimipaikoittain ja paikkakunnittain rekisteröimättömiksi kerhoiksi ja alaosastoiksi.

Osaston jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi AL:n jäsenyydestä taikka tultua hyväksytyksi toisen osaston jäseneksi hänen on erottava tai hänet on erotettava myös osaston jäsenyydestä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi osaston kokous voi kutsua osaston tarkoitusperien toteuttamisessa erityisesti ansioituneen henkilön.

Osaston talous

6 §

Osasto ei kanna jäseniltään jäsenmaksuja, mutta osasto saa AL:lle suoritettavista jäsenmaksuista AL:n hallituksen määräämien perusteiden mukaan taloudellista tukea toimintaansa.

Hallitus

7 §

Osaston asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä, joiden kaikkien on oltava AL:n henkilöjäseniä.

Kolmasosa tai lähinnä kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi jäsen seuraavassa kokouksessa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Hallitukseen on valittava jäsen mahdollisimman monesta osaston toimialueen kunnasta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävät

8 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa osaston toimintaa ja valvoa sen etuja ja hoitaa sen varoja,
 2. edustaa osastoa,
 3. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja,
 4. valita sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä talousarvion puitteissa heidän palkkionsa,
 5. laatia tilikausittain ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 6. kutsua osaston kokous koolle sekä valmistella siinä käsiteltävät asiat,
 7. päättää ALn jäsenten hyväksymisestä osaston jäseniksi ja erottamisesta osaston jäsenyydestä.

Hallituksen päätös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myynnistä tai kiinnityksen ottamisesta sellaisenaan on alistettava osaston kokouksen hyväksyttäväksi.

Osaston nimen kirjoittaminen

9 §

Osaston nimen kirjoittaa yhdessä kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisen sihteeri tai hallituksen tehtävään valitsema muu toimihenkilö tai hallituksen jäsen.

Toimikunnat ja alaosastot

10 §

Eri toimialojen hoitamista ja kehittämistä varten voi osaston kokous tai sen valtuuttamana osaston hallitus valita joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja alaosastoja.

Toimikunnat ja alaosastot valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt.

Toimikunnat ja alaosastot kokoontuvat puheenjohtajansa tai osaston puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.

Toimikuntien ja alaosastojen tehtävänä on hoitaa hallituksen valvonnan alaisena sen niille uskomia tehtäviä sekä tehdä alaansa koskevia aloitteita ja esityksiä.

Osaston kokoukset

11 §

Osaston kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Kutsu kokoukseen tapahtuu joko osaston jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla, ilmoituksella osaston vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä tai ilmoituksella AL:n äänenkannattajassa viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema puheenjohtaja.

Pöytäkirja on puheenjohtajan sekä pöytäkirjan laatijan allekirjoitettava ja kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava. Pöytäkirjan jäljennös on lähetettävä AL:n keskustoimistoon kuukauden kuluessa kokouksesta.

Osaston vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. tarkastetaan äänivaltaisuus ja valtuutukset,
 2. todetaan kokouksen laillisuus,
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
 4. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 5. valitaan kaksi ääntenlaskijaan,
 6. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus,
 7. vahvistetaan tilipäätös ja päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä,
 8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 9. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista,
 11. toimitetaan erovuodossa olevien hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali näiden sääntöjen 7 §:n mukaisesti,
 12. päätetään AL:n sääntöjen 11 §n edellyttämät osaston edustajat AL:n liittokokouksiin ja näille varamiehet, jotka edustavat osastoa myös AL:n piirikokouksissa,
 13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
 14. päätetään mahdollisista toimikunnista ja jäsenten valitsemisesta niihin,
 15. päätetään sanomalehdistä, joissa osaston kokouskutsut voidaan julkaista,
 16. käsitellään muut sääntöjen määräämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.

Osaston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin kokous niin päättää, osaston hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

Äänioikeus ja äänestykset

12 §

Osaston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Jäsenellä on oikeus kirjallisen valtuutuksen nojalla edustaa enintään yhtä muuta jäsentä. Äänioikeus on tarvittaessa selvitettävä jäsenkortilla tai osaston voimassa olevasta jäsenluettelosta, jonka tulee olla kokouksessa saatavilla.
Asiaäänestyksissä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Vaali on suoritettava lippuäänestyksellä, jos yksikin jäsen sitä vaatii. Kukin äänestäjä saa äänestyslippuunsa merkitä niin monen henkilön nimen kuin sitä kulloinkin on valittava. Valituiksi tulevat äänestyksessä eniten ääniä saaneet henkilöt äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Arpa ratkaisee äänten mennessä tasan.

Tilit ja tilintarkastajat

13 §

Osaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä valituille tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä.

Tilintarkastuskertomus on jätettävä osaston hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Osasto on velvollinen Al:n hallituksen niin vaatiessa antamaan kirjanpitonsa, tilinpäätöksensä ja hallintonsa AL:n määräämien tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Sääntöjen muutos

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan osaston kokouksen päätös. Kokouksen välin tulee olla vähintään kuukausi. Molemmissa näissä kokouksissa on sääntöjen muutosta kannatettava vähintään ¾ -enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muutos on ollakseen pätevä alistettava AL:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Osaston purkaminen

15 §

Osaston purkamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan osaston kokouksen päätös, mitkä kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 14 päivää aikaisemmin näiden sääntöjen 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kokouksien väliajan tulee olla vähintään yksi kuukausi. Molemmissa näissä kokouksissa on osaston purkamista kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

Siinä tapauksessa, että osasto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava AL:lle.

Muut määräykset

16 §

Muutoin noudatetaan AL:n sääntöjä sekä yhdistyslain määräyksiä.

Sääntöjen voimaantulo

17 §

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

 

Jaa muillekin