Tjänsteleverantörer

Automobilförbundet rf (nedan Automobilförbundet) eller dess auktoriserade samarbetspartner producerar den i dessa villkor specificerade Vägservice som ingår i Plus-medlemskapet under de förutsättningar som nämns i villkoren.

En person som är berättigad till tjänsten (nedan Plus-medlem)

Användningen av Vägservice förutsätter ett giltigt Plus-medlemskap i Automobilförbundet (personmedlemskap) eller Familj Plus-medlemskap. För en Familj Plus-medlems del förutsätter användningen av Vägservice också ett giltigt Plus-medlemskap för huvudmedlemmen. Övriga medlemstyper i Automobilförbundet till vilka Plus-medlemskapets Vägservice kan anslutas mot avgift är: ständig medlem, inkallad medlem, verkställande direktörsmedlem, hedersmedlem samt hedersordförande.

För att ansluta sig till Familj Plus-medlem ska familjemedlemmen bo i samma hushåll som huvudmedlemmen. Om grunden för familjemedlemskapet ändras under medlemsperioden har Automobilförbundet rätt att ändra familjemedlemskapet till huvudmedlemskap och skicka en faktura för detta. När en familjemedlem flyttar bort från huvudmedlemmens adress förlorar hen samtidigt sin rätt till Familje Plus-medlemskapets Vägservice.

Den Vägservice som ingår i Plus-medlemskapet får användas av en person som är förare eller passagerare och vars Plus-medlemskap är i kraft när hen är med som förare eller passagerare i fordonet som hjälps.

För att säkerställa tjänstens giltighet ska medlemmen på begäran styrka sin identitet.

Årlig Plus-medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften för Plus-medlemskap är 129 €. För Automobilförbundets ständiga medlemmar, inbjudna medlemmar, verkställande direktörsmedlemmar, hedersmedlemmar och hedersordförande är avgiften 64 €/12 mån. För Familje Plus-medlemskap är den årliga medlemsavgiften 43 €/pers./12 mån.

Betald medlemsavgift för resterande medlemsperiod återbetalas inte vid uppsägning av Plus-medlemskap om inte denna beror på en ändring av villkoren.

Giltighetens början och upphörande

Plus-medlemskapet är tidsbundet och börjar gälla vid ingången av det dygn som följer på medlemsavgiftens betalningsdag. Plus-medlemskapet upphör att gälla kl. 24.00 på den dag som anges på medlemskortet.

Automobilförbundet skickar fakturan för den nya perioden innan den nuvarande medlemsperioden går ut. Plus-medlemskapet fortsätter automatiskt när medlemsavgiften betalas före förfallodagen.

Fordon som omfattas av tjänsten

Den Vägservice som ingår i Plus-medlemskapet gäller när Plus-medlemmen rör sig med in i Finland för privatbruk registrerad person-, paket- eller lättlastbil, mopedbil, motorcykel (även lättmotorcykel) eller husbil vars totalvikt är högst 4 000 kg. Tjänsten är dock inte i kraft i ett fordon som registrerats som buss. Tjänsten omfattar även släpvagnar som är lagligt kopplade till fordon som omfattas av tjänsten (i så fall kan kombinationens vikt överskrida viktgränsen). Släpvagnen bogseras till samma plats som den bil som den varit kopplad till då skadan inträffade. Om felet är på släpvagnen, flyttas släpvagnen till närmaste lämpliga verkstad.

Inom giltighetsområdet utomlands gäller Vägservice fordon som registrerats för privat bruk i Finland och som först togs i bruk för mindre än 15 år sedan.

Ett fordon med provnummerskyltar eller förflyttningsmärken anses inte vara registrerat i Finland.

Vägservicen gäller inte vid deltagande i en tävling eller träning inför en tävling med ett fordon.

Giltighetsområde

Vägservicen gäller på allmänna vägar, allmänt tillgängliga enskilda vägar, gatunätet i tätorter och på parkeringsplatser, förutsatt att objektet kan nås med ett hjälpfordon.

Utöver Finland gäller Vägservicen även i följande europeiska länder:

Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Italien (även San Marino och Vatikanstaten), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal (även Madeira och Azorerna), Rumänien, Schweiz (även Liechtenstein), Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive Kanarieöarna), Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet (både Europa och Asien), Tyskland och Ungern.

Täckta kostnader och deras maximibelopp

i Finland

Om användningen av ett fordon som omfattas av Vägservice förhindras på grund av ett tekniskt fel, skada, avkörning, bränslestopp, tankning av felaktigt bränsle eller däckbrott på vägen, på destinationen eller på hemgården, täcker Plus-medlemskapet kostnaderna för nedan specificerade bastjänster samt dessutom kostnaderna för nedan specificerade tilläggstjänster upp till högst 500 € inkl. moms 24 %, förutsatt att tjänsterna har beställts från Automobilförbundets Plus-medlemmars servicecenter eller med dess tillstånd av en Plus-medlem som rest med fordonet.

Giltighetsområde utomlands

Om användningen av ett fordon som omfattas av Vägservice förhindras på grund av ett tekniskt fel, skada, urspårning, bränslestopp, tankning av felaktigt bränsle eller däckbrott på startplatsen, längs vägen eller på destinationen, täcker Plus-medlemskapet kostnaderna för basservicen som specificeras nedan samt dessutom kostnaderna för tilläggstjänster som specificeras nedan per understödshändelse upp till högst 1 900 €, inkl. moms, förutsatt att tjänsterna har beställts från Automobilförbundets Plus-medlemmars servicecenter eller med dess tillstånd av en Plus-medlem som rest med fordonet.

Allmänna villkor för täckta kostnader 

Plus-medlemskapet gäller även vid trafikskador. Plus-medlemskapet täcker inte kostnader för skadegörelse, brand, stöld eller fel i uppvärmningsanordningar eller boendeteknik i husvagnar och husbilar och inte heller kostnader som orsakats av att en myndighet har förhindrat användningen av fordonet (exempelvis skatter/besiktning).

Automobilförbundet har rätt att låta bli att betala kostnader enligt avtalsvillkoren om användningen av fordonet på nytt förhindras på grund av ett tekniskt fel för vilket kostnaderna för Plus-medlemskapet har täckts och fordonet trots uppmaning inte har reparerats inom skälig tid (exempelvis återkommande hjälpström).

Plus-medlemskapet täcker inte andra kostnader än de som nämns i dessa villkor eller exempelvis indirekta kostnader. Nä resan fortsätter med annat än eget fordon ersätter tjänsten inte transport-, förflyttnings- eller lagringskostnader för bagage som avviker från det normala och inte heller eventuella tilläggskostnader som orsakas av medföljande husdjur. Automobilförbundet ansvarar inte för egendom som skadas eller far illa i det fordon som bistås.

Plus-medlemmen kan använda tjänsten högst 4 gånger under medlemsperioden (12 månader) (begränsningen gäller inte samtal till teknisk rådgivning).

Om det hjälpta fordonet har en bilserviceförsäkring som inte påverkar självrisken eller bonusar strävar man i första hand efter att använda den.

Återbetalning av kostnader i efterhand

När det inte är möjligt att skicka en faktura för tjänsten direkt till Automobilförbundet, gottgör Automobilförbundet de kostnader som Plus-medlemmen betalat enligt det ursprungliga betalningskvittot, dock högst upp till det maximibelopp som anges i villkoren. Tjänsten ska dock beställas från Automobilförbundets Plus-medlemmars servicecentral.

Basservice som ingår i Plus-medlemmarnas Vägservice

Reparation på ort och ställe

Reparation av fordon på ort och ställe då arbetet på förhand beräknas ta högst en timme. Plus-medlemskapet täcker andelen för arbetet och reparatörens resekostnader. Plus-medlemmen betalar för reservdelar och tillbehör.

Bränsleimport

Bränsleimport när bränslet är slut. Plus-medlemmen betalar bränslet. Att elen i en elbil tar slut jämställs med att bränslet tar slut, varvid fordonet transporteras till närmaste laddningsstation.

Däckbyte

Byte vid punktering av däck, förutsatt att det i fordonet finns ett lämpligt reservdäck, fästbultar som lämpar sig för att fästa reservdäcket och eventuella specialverktyg som behövs för arbetet. Om det inte är möjligt att byta däck på ort och ställe täcker Plus-medlemskapet bogsering av fordonet till närmaste behöriga servicecentral som fastställts av Automobilförbundet.

Bogsering

Bogsering till närmaste till närmaste behöriga verkstad som fastställts av Automobilförbundet. Kunden betalar själv verkstadsfakturorna.

Hjälpström

Icke-återkommande hjälpström för kallstart.

Batteritjänst

Leverans av ett nytt batteri och bytesarbete på ort och ställe eller hemadressen beroende på regional tillgänglighet. Bytesarbete ingår i tjänsten, om batteri är köpt via tjänsten och kan bytas ut utan specialverktyg och/eller verkstadsvillkor. Plus-medlemmen betalar endast batteripriset samt leverans- och serviceavgiften 20 € inkl. moms 24%. Gäller batterier för person-, paket- och husbilar samt lätta lastbilar (12 V). Gäller inte de så kallade hybrid-/elektriska bilarna körbatteri.

Tilläggstjänster som ingår i Plus-medlemmarnas Vägservice

Lånebil 

Automobilförbundets servicecentral ordnar en lånebil och ersätter dess hyreskostnader för högst tre dygn under reparationen. Avtalet om lånebil tecknas mellan kunden och uthyrningsbolaget.

För att få en lånebil krävs ett giltigt finskt körkort och att uthyrningsbolagets villkor uppfylls samt att adressen till den stadigvarande bostaden finns i vårt system.

Hyreskostnader som uppkommer av en lånebil ersätts när

 • Plus-medlemmen eller en annan person som rest med i det hjälpta fordonet uppfyller biluthyrningens avtalsvillkorens förutsättningar gällande ålder, körkortsklass, kreditkort med mera
 • lånebilen hör till storleksklass A–B
 • den är utrustad med normala kontrollanordningar
 • resan avbryts på minst 40 km avstånd från hemmet och fordonet inte kan repareras inom åtta timmar efter begäran om hjälp
 • Plus-medlemmen använder inte någon annan ersättande transport eller inkvarteringstjänst

Plus-medlemmen betalar andra kostnader än hyreskostnader för användning av lånebil (såsom eventuella kostnader för städning av bilen) samt en avgift för avskrivning av självrisken och andra frivilliga avgifter i anslutning till uthyrningen.

Annan ersättande transport 

Automobilförbundets servicecentral ordnar vid behov ersättande transport till hemmet eller destinationen för Plus-medlemmen och passagerarna i det fordon som bistås.

Automobilförbundets servicecentral ordnar vid behov ersättande transport från utlandet till Finland för Plus-medlemmen och passagerarna i det fordon som bistås. Av kostnaderna ersätts flyg i turistklass eller med något annat ändamålsenligt transportmedel, vars kostnader inte överstiger kostnaderna för flygningen.

Inkvarteringstjänster      

Plus-medlemskapet täcker extra inkvarteringskostnader som direkt orsakats på grund av avbrottet i resan minst 40 km hemifrån för Plus-medlemmen och hens passagerare under högst två nätter på ett av servicecentralen fastställt hotell i medelklass, om inte Plus-medlemmen använder en lånebil eller annan ersättande transport.

Avhämtning av fordonet från verkstaden efter reparation

I Finland: Om inte Plus-medlemmen använder en lånebil ingår avhämtning av fordonet från verkstaden i Plus-medlemskapet. Av kostnaderna ersätts en buss- eller tågbiljett för en person. Om buss- eller tågresan skulle ta över sex timmar ersätts flyg i turistklass.

Utomlands: Avhämtning av fordonet från verkstaden ingår i Plus-medlemskapet. Av kostnaderna ersätts en person för flyg i turistklass eller med något annat ändamålsenligt transportmedel, vars kostnader inte överstiger kostnaderna för flygningen.

Landsspecifika begränsningar för tjänster

Tjänsten genomförs inom de gränser som lagstiftningen i respektive land tillåter och Automobilförbundet ansvarar inte för eventuella begränsningar i tjänstens innehåll som följer av lagstiftningen.

Begränsning av vägservicens giltighet

 

Den Vägservice som ingår i Plus-medlemskapet gäller inte om

 • fordonet är belagt med användningsförbud på grund av försummelse av besiktning eller av myndighetskrav
 • fordonet inte är i det skick som lagarna eller förordningarna förutsätter i fråga om konstruktion eller utrustning
 • händelsen har orsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande
 • alkoholhalten i fordonets förares blod under eller efter körningen överskred de gränser som fastställts i lagen i det land där olyckan inträffade
 • fordonets förare har orsakat skadan när hen framfört fordonet under påverkan av något annat rusmedel än alkohol eller under samverkan mellan alkohol och något annat rusmedel, så att hens eller hennes förmåga till felfria prestationer avsevärt försämrats
 • fordonets förare inte haft den körrätt som krävs för att köra fordonskategorin i fråga
 • Efter maximalt fyra utryckningar per medlemsperiod (12 månader) som ingår i Plus-medlemskapet betjänar servicecentralen fortfarande och du får hjälp till medlemspris
 • Om fordonet inte är registrerat i Finland. Ett fordon med provnummerskyltar eller förflyttningsmärken anses inte vara registrerat i Finland.

Begränsning av bilförbundets ansvar

Automobilförbundet ansvarar inte för skada som orsakats av en tredje part i samband med en utryckning.

Force majeure

Automobilförbundet är inte skyldigt att producera sådan Vägservice som anges i dessa villkor, om det finns ett oöverstigligt hinder för detta, såsom krigstillstånd, naturkatastrofer eller avbrott i den allmänna trafiken.

Uppsägning av Plus-medlemskap och återkrav av betalda kostnader

Om en Plus-medlem uppsåtligen har gett Automobilförbundet felaktiga eller bristfälliga uppgifter som påverkar bedömningen av Automobilförbundets skyldigheter enligt dessa avtalsvillkor har Automobilförbundet har rätt att skriftligen säga upp Plus-medlemskapet med en uppsägningstid på 14 dygn under medlemsperioden. I så fall återbetalas inte redan betald medlemsavgift för oanvänd medlemsperiod.

Automobilförbundet har rätt att återkräva betalda kostnader om personen uppsåtligen har gett Automobilförbundet felaktiga eller bristfälliga uppgifter som lett till att Automobilförbundet har betalat kostnaderna utan den skyldighet som baserar sig på dessa avtalsvillkor.

Ändring av villkoren

Automobilförbundet har rätt att ändra villkoren för Plus-medlemskapet. Ändringarna träder i kraft omedelbart. Efter att ha fått kännedom om en ändring av villkoren har en Plus-medlem rätt att säga upp medlemskapet så att det upphör efter en uppsägningstid på 14 dygn. I så fall återbetalas medlemsavgiften för den återstående medlemsperioden.