Medlemsavgift

Plus-medlemskapets medlemsavgift för en personmedlem är 125 € per medlemsperiod. Medlemsperiodens längd är ett år. För medlemmar som ansluter sig till Plus-medlemskap mitt i en medlemsperiod debiteras som tilläggsmedlemsavgift minst 26 € för den återstående basmedlemsperioden.

Berättigande till tjänsten

Plus-medlemskapets tjänster kan användas av myndiga medlemmar av Automobilförbundet, som anslutit sig till Plus-medlemmar. Medlemmen bör vara med i fordonet som hjälps som förare eller passagerare.

Plus-medlemskap för familjemedlemmar

Om Plus-medlemmens sambo i samma hushåll boende är familjemedlemmar i Automobilförbundet, kan de använda sig av huvudmedlemmens Plus-medlemskap på kostnaden 39 € / 12 kk, också då de rör sig utan huvudmedlemmen.

Huvudmedlemmen bör därtill meddela Automobilförbundet, att hans/hennes make/maka och barn får använda sig av hans/hennes Plus-medlemskaps tjänster.

När Automobilförbundet har meddelats om makens/makans och barnens rättighet att använda huvudmedlemmens Plus-medlemskap, är tjänsten i kraft då maken/makan eller barnen är med som förare eller passagerare i fordonet som hjälps.

Fordonen som tjänsten gäller för

Tjänsten är i kraft då medlemmen rör sig med en person- eller paketbil, motorcykel eller husbil, som är registrerad i Finland, är högst 15 år gammal och vars totalvikt är högst 4 000 kg. Plus-medlemskapets tjänster gäller också släpvagnar, som är lagligt kopplade till någon av de ovan nämnda fordonstyperna.

Plus-medlemskapets tjänster är också i kraft för museiregistrerade personbilar och motorcyklar i Finland.

Giltighetsområde

Plus-medlemskapets tjänster är i kraft på allmänna vägar, privatvägar som är i allmänt bruk, tätorters gatunät och parkeringsplatser.

Plus-medlemskapets tjänster är i kraft i Finland samt i de flesta Europeiska länderna.

Länderna ser du genom att klicka här.

Kostnader som täcks i Finland

Då resan avbryts på grund av tekniska problem eller olycksfall, täcker Plus-medlemskapet kostnader för vägservice och bogsering till närmaste behöriga reparationsverkstad samt andra skilt angivna kostnader för högst 500 € förutsatt, att tjänsterna är beställda av en medlem som är berättigad till tjänsten, via AL-Plus servicecentralen eller med dess lov. Plus-medlemskapet täcker inte indirekta kostnader eller kostnader, som skulle ha uppkommit oberoende av resans avbrott och den ordnade hjälpen.

Plus-medlemskapet täcker också kostnader för vägservice och bogsering då de uppkommit hemma, med undantag av hjälpström vid kallstart. Tjänsterna produceras av Automobilförbundet eller dess befullmäktigade samarbetspartner.

Kostnader som täcks utomlands

Då resan avbryts på grund av tekniska problem eller olycksfall, täcker Plus-medlemskapet kostnader för vägservice och bogsering till närmaste behöriga reparationsverkstad. Kostnader för logi, tillfällig bil eller annan ersättande transport på platsen där hjälpen ges täcks upp till 500 €.

Utöver vägservice och bogsering, är maximibeloppet som ersätts under ett hjälpfall som börjat utomlands 1 900 €.

Automobilförbundet står för kostnaderna som är nämnda i villkorna förutsatt, att tjänsterna är beställda av en medlem som är berättigad till tjänsten, via Plus-servicecentralen eller med dess lov. Plus-medlemskapet täcker inte indirekta kostnader eller kostnader, som skulle ha uppkommit oberoende av resans avbrott och den ordnade hjälpen. Plus-medlemskapets tjänster är i kraft på under 3 månaders utomlandsresor. Tjänsterna produceras av Automobilförbundet eller dess befullmäktigade samarbetspartner.

Plus-medlemskapets tjänster

Vägservice: Vägkantsservice, som räcker högst 1 timme. Den som hjälps betalar för reservdelar och tillbehör.

Leverans av bränsle: Leverans av bränsle, då bränslet tagit slut. Den som hjälps betalar för bränslet.

Däckbyte: Bytesarbetet då däcket gått sönder förutsatt, att bilen som hjälps innehar lämpligt bytesdäck, fästbultar som passar för att sätta fast däcket och specialverktyg som eventuellt behövs för arbetet.

Bogsering: Bogsering till närmaste behöriga reparationsverkstad, som alarmcentralen angivit.

Plus-medlemskapets tilläggstjänster

Tillfällig bil: Automobilförbundets servicecentral ordnar tillfällig bil och står för kostnaderna för högst 3 dygn. Kostnaderna ersätts, då:

  • den tillfälliga bilen hör till normal familjebilsklass (klass A-B)
  • den tillfälliga bilen är utrustad med normala manöverdon
  • resan avbryts minst 40 km från hemmet, och fordonet inte fås i skick inom 8 timmar från och med att hjälp beställts från servicecentralen
  • medlemmen inte använder sig av annan ersättande transport eller logitjänster

Annan ersättande transport: Automobilförbundets Plus-servicecentral ordnar vid behov ersättande transport hem eller till resemålet för medlemmen och dem som reser med samma bil, ifall medlemmen inte använder sig av tillfällig bil eller logitjänster.

Automobilförbundets servicecentral ordnar vid behov ersättande transport från utlandet till Finland för medlemmen och dem som reser med samma bil. Av kostnaderna ersätts flyg i turistklass eller med annat ändamålsenligt transportmedel, vars kostnader inte överstiger flygets kostnader.

Logitjänster: Plus-medlemskapet täcker överlopps logikostnader, som uppkommit omedelbart då resan avbrutits minst 80 km från hemmet för medlemmen och dem som reser med samma bil, högst för två nätter och 50 €/person/dygn, ifall medlemmen inte använder sig av tillfällig bil eller annan ersättande transport.

Bilens eller motorcykelns avhämtning från reparationsverkstaden eller dess leverering till medlemmen efter reparationen:

  • I Finland: Fordonets avhämtning från reparationsverkstaden ingår i Plus-medlemskap, ifall medlemmen inte använder sig av tillfällig bil. Av kostnaderna ersätts buss- eller tågbiljett för en person. Ifall buss- eller tågresan skulle ta över 6 timmar, ersätts flyg i turistklass. Avhämtningskostnader ersätts endast så långt, som utöver bogsering och vägservice tillsammans använda tilläggstjänsterna inte överskrider 500 €.
  • Utomlands: Fordonets avhämtning från reparationsverkstaden ingår i Plus-medlemskap. Av kostnaderna ersätts flyg i turistklass eller med annat ändamålsenligt transportmedel, vars kostnader inte överstiger flygets kostnader, för en person. Avhämtningskostnader ersätts så långt som de inte tillsammans med andra använda tilläggstjänster (vägservice- och bogseringskostnader ingår inte) överskrider 1 900 €.

Tjänsternas landsspecifika begränsningar

Tjänstens innehåll, kvalitet och servicetidtabell kan variera på grund av landsspecifika bestämmelser eller förhållanden, som är oberoende av Automobilförbundet. Då använder Automobilförbundet den mest ändamålsenliga tjänsteformen för att få resan att fortsätta och för att uppfylla servicelöftet. Till exempel vägservice och däckbyte är i vissa länder förbjudet på motorvägen och det kan finnas begränsningar för fraktande av eldfarliga vätskor.