Automobilförbundet idag

 

Automobilförbundet är det enda riksomfattande förbundet för privatbilister i Finland. Det finns över 3,1 miljoner körkort i vårt land. Detta visar att bilen är av stor betydelse för oss finländare. Med vår verksamhet vill vi säkra att personbilen är ett likvärdigt alternativ i trafiken idag och även i framtiden.

 

Moottoritie

Vad är Automobilförbundet?

Automobilförbundet idag

Automobilförbundet är det enda riksomfattande förbundet för privatbilister i Finland. Det har sedan år 1972 fortsatt med verksamheten som organisationerna Finlands Automobilklubb (grundad år 1919) och Suomen Autoliitto (grundad år 1965) inledde.

Automobilförbundet har över 125 000 medlemmar och ett hundratal samarbetsklubbar och kollektivmedlemmar, vilka i sin tur har tusentals bilister som medlemmar.

Förbundets fältorganisation består av 78 registrerade avdelningar som fungerar i 17 distrikt. Automobilförbundet har centralkontoret i Helsingfors. Dessutom finns det över 10 AL-servicecenter runt om i landet.

Automobilförbundets mål

Automobilförbundet finns till för att ta hand om privatbilisters intressen, service och hobbyer såväl i Finland som utomlands.

Automobilförbundet deltar aktivt i landets trafikpolitik. Förbundets mål är att skapa ett trafiksystem som rättvist beaktar alla trafikantgruppers behov. Förbundet väcker motioner och förslag och avger utlåtanden till riksdagen, statsrådet, polis- och andra myndigheter samt läns- och kommunala myndigheter. Automobilförbundet arbetar för all motorfordonstrafik i frågor som berör bilbeskattning, vägtrafiklagstiftning, bilturism, vägbyggen och -underhåll samt bilhandel, -reparation, -service och -försäkring.

Lättare bilbeskattning – vägnätets finansiering i skick

Automobilförbundet arbetar hårt för att lätta och rationalisera den hårda bilbeskattningen. Förbundet anser, att en betydligt större del av de skatter och avgifter som samlas av bilisterna borde användas för att förbättra trafikförhållandena. Man borde bygga och upprätthålla säkra, ekonomiska och miljövänliga vägar. Speciella cykelvägar borde byggas och trafiksäkerheten utvecklas.

Automobilförbundet arbetar hela tiden för att förbättra regionalt samarbete i alla frågor som rör trafiken.

Förebyggande av biltrafikens orsakade skador

Den miljöbelastning som biltrafiken förorsakar i Finland är obetydlig jämfört med vissa andra europeiska länder. Miljöbelastnigen bör dock beaktas. Automobilförbundet anser att statsmakten borde uppmuntra bilister att skaffa miljövänligare bilar med hjälp av skattelättnader, inte med hjälp av straffavgifter.

Idag och i framtiden är bilen en nödvändighet. Automobilförbundet förutsätter, att trafikpolitiska beslut fyller tidens krav. Bilisterna bevakar sina intressen bäst genom att ansluta sig till sin egen bilorganisation – Automobilförbundet.