AUTOMOBILFÖRBUNDET rf

STADGAR

I AllmäntNamn och hemort

1 §

Föreningens registrerade namn är Autoliitto ry, på svenska Automobilförbundet rf. Nedan i dessa stadgar används för föreningen benämningen organisation. Organisationens hemort är Helsingfors stad.

Organisationen är partipolitiskt obunden.

 

Ändamål
2 §

Organisationens ändamål är:

1)    att bevaka sina person- och samfundsmedlemmars intressen,
2)    att ge person- och samfundsmedlemmarna de tjänster som de behöver i branschen,
3)    att befrämja utvecklingen av vägtrafiken och trafiksäkerheten samt minska de miljöolägenheter som användningen av bilar orsakar,
4)    att befrämja bilturism, bilsport, vägtjänst och annan fritidsverksamhet som är förknippad med användningen av bilar.

 

Verksamhet
3 §

För att förverkliga sitt ideella ändamål kan organisationen

1)    I INTRESSEBEVAKANDE:

–      noggrant följa med vägtrafikens utveckling såväl i det egna landet som utomlands och i samarbete med myndigheterna och olika organisationer bevaka motorfordonstrafikens intressen genom att framlägga initiativ och förslag samt ge utlåtanden,
–      verka till förmån för en ändamålsenlig lagstiftning och rättsskipning för vägtrafiken,
–      verka för att befrämja trafikens utveckling, trafiksäkerheten och en bättre trafikmiljö,
–      i övrigt bevaka bilisternas intressen genom att anordna studier, prov, föredrag och möten samt idka med dem förknippad informationsverksamhet,

2)    I SERVICEVERKSAMHET:
–      befrämja och idka vägtjänstverksamhet,
–      befrämja och idka rådgivnings- och serviceverksamhet och med dem förknippad informationsverksamhet inom bilturismen
–      befrämja och idka teknisk, juridisk, trafik- och transportekonomisk samt annan serviceverksamhet beträffande användningen av bilar,
–      befrämja och idka utbildning, informations- och publikationsverksamhet i anslutning till bilism,

3)    I FRITIDSVERKSAMHET:
–      erbjuda medlemmarna tillfällen till utvecklande fritids- och servicecerksamhet,
–      på lämpligt sätt belöna personer och sammanslutningar som på ett förtjänstfullt sätt har befrämjat vägtrafiken, utvecklingen inom motorfordonstrafiken och transportbranschen, bilsporten eller organisationens övriga ändamål,
–      anordna och skapa förutsättningar för tävlings-, körskicklighets-, ungdoms- och övrig motsvarande verksamhet,
–      befrämja bilsporten.

För att ekonomiskt stöda sitt ideella ändamål, som bestäms i § 2 i stadgarna, kan organisationen idka sådan närings- och förvärvsverksamhet som omedelbart ansluter sig till förverkligandet av organisationens ändamål eller som ekonomiskt betraktat är av ringa värde.

 

Samarbete med andra organisationer
4 §

Som medlem av och finländsk representant för Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) upprätthåller organisationen internationella förbindelser med detta internationella förbund och dess medlemsorganisationer inom ramen för ingångna avtal.
För förverkligandet av sitt ändamål och för befrämjandet av sin verksamhet utövar organisationen också samarbete med organisationer i branschen såväl i hem- som utlandet, speciellt i EU-länder.

 

Egendom
5 §

Organisationen kan också äga fast egendom samt motta donationer och testamenten.

 

Medlemsavgifter
6 §

Organisationens förbundsfullmäktige bestämmer på basis av verksamhetsplanen och budgeten storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna för de olika medlemsgrupperna. Av dessa avgifter erhåller organisationens registrerade avdelningar ekonomiskt stöd för sin verksamhet på av förbundsfullmäktige fastställda grunder.

Hedersordförande, hedersmedlemmar, kallade medlemmar och ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgiften.

 

II ORGANISATIONEN
Medlemmarna
7 §

Organisationens medlemmar består av personmedlemmar och samfundsmedlemmar.

 

Personmedlemmar är:

1.    Egentliga personmedlemmar
Varje fysisk person som av styrelsen godkänns som medlem kan bli egentlig personmedlem.

2.    Kallade medlemmar och hedersmedlemmar, hedersordförande
Till kallad medlem kan organisationens styrelse under av den fastställda villkor kalla en person som förtjänstfullt har stött eller kan väntas stöda organisationens verksamhet. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan förbundsfullmäktige kalla en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt medverkat vid förverkligandet av organisationens ändamål.

3.    Familjemedlemmar
Som familjemedlem kan ansluta sig en person som är make/maka eller sambo till en personmedlem annan än personförmånsmedlem samt dennes familjemedlem under 20 år som bor i samma hushåll. Familjemedlemskapet för en annan familjemedlem än make/maka eller sambo blir på medlemmens godkännande ungdomsmedlemskap i slutet av den medlemsavgiftsperiod då familjemedlemmen fyller 20 år.

4.    Ungdomsmedlemmar
Som ungdomsmedlem kan ansluta sig en person som är under 24 år. Ungdomsmedlemskapet upphör i slutet av den medlemsavgiftsperiod då ungdomsmedlemmen fyller 24 år.

5.    Invalidmedlemmar
Som invalidmedlem kan ansluta sig en invalid som uppfyller av förbundsfullmäktige fastställda villkor.

6.    Ständiga medlemmar
Ständiga medlemmar är de av organisationens medlemmar som blivit ständiga medlemmar i Suomen Autoklubi – Finlands Automobilklubb ry, Suomen Autoliitto ry eller organisationen innan dessa stadgar trädde i kraft.

7.    Personförmånsmedlemmar
Som personförmånsmedlem kan ansluta sig varje fysisk person som fyllt 15 år och som av styrelsen godkänns som personförmånsmedlem. En personförmånsmedlem har rätt att använda endast de av Automobilförbundets förmåner och tjänster vars antal och kvalitet bestäms av förbundsfullmäktige. Familjemedlemmar till en personförmånsmedlem kan inte ansluta sig som familjemedlem.

Samfundsmedlemmar är:
1.    Egentliga samfundsmedlemmar (representanterna är röstberättigade vid förbundsmötet)
Egentliga samfundsmedlemmar är organisationens registrerade avdelningar vars stadgar styrelsen har godkänt.
2.    Samfundsförmånsmedlemmar

Samfundsförmånsmedlemmar är:
a.    företagsmedlemmar
b.  samarbetsklubbar som förverkligar organisationens ändamål
c.  övriga rättsgiltiga sammanslutningar och stiftelser

 

Avgång, uteslutande från medlemskap och entledigande från uppdrag
8 §

En medlem som skriftligt till organisationens styrelse eller dess ordförande eller till organisationens mötesprotokoll anmäler sin avsikt att avgå befrias från medlemskap från ingången av följande period för medlemsavgiftens erläggande.
Organisationens styrelse kan utesluta en medlem ur organisationen om denne verkat mot dessa stadgar på sätt som är ägnat att skada organisationens anseende eller om det finns någon annan i § 14 av föreningslagen avsedd giltig orsak till uteslutningen.

Om en medlem inte erlagt sin medlemsavgift och ingen betalning inkommit under medlemsavgiftsperioden, kan styrelsen anse att han eller hon utträtt ur förbundet.

En medlem som valts till något annat uppdrag eller funktion i organisationen än ett anställningsförhållande kan entledigas från detta uppdrag eller denna funktion om han eller hon brutit mot avtalet som han eller hon ingått med organisationen eller annars handlat mot lagen, organisationens stadgar, instruktioner eller beslut. Beslutet om entledigandet fattas av ett organ som organisationen valt till denna uppgift.

 

Organisationens avdelningar och distrikt
9 §

En person som godkänts som annan personmedlem än personförmånsmedlem av organisationen skall anvisas, ifall denna medlem inte framfört något annat, för godkännande som medlem av den avdelning inom vars verksamhetsområde medlemmens hemort finns. Endast organisationens medlemmar kan vara medlemmar i avdelningarna.

Organisationens förbundsfullmäktige fastställer med beaktande av geografiska och funktionella synpunkter samt trafiksynpunkter avdelningarnas verksamhetsområden samt godkänner modellstadgarna för avdelningarna för att tillämpas som komplettering till dessa stadgar, samt fastställer region- och distriktsorganisationen och riktlinjerna för deras verksamhet.

Avdelningens möte väljer i enlighet med § 11 i dessa stadgar till organisationens möten representanterna och deras suppleanter, som alla bör vara personmedlemmar i organisationen och avdelningen och 15 år fyllda.

 

Organisationens organ och möten
10 §

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet och förbundsfullmäktiges möte. Dessutom ordnas under förbundsmötenas mellanår förbundsdagar på beslut av förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige använder förbundets beslutanderätt, förutom i de ärenden som har hänvisats till förbundsmötet eller som i enlighet med dessa stadgar skall avgöras vid förbundsmötet. Det verkställande organet är styrelsen. Förbundets ledande tjänsteman är verkställande direktören.

Organisationens förbundsmöten består av ordinarie förbundsmöte och extraordinarie förbundsmöte.

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år i maj-juni på av förbundsfullmäktige närmare bestämd tidpunkt och plats.

Extraordinarie förbundsmöte bör sammankallas när förbundsfullmäktige eller styrelsen anser det nödvändigt eller när minst 1/10 av organisationens röstberättigade medlemmar lämnat in en skriftlig motiverad anhållan därom till organisationens styrelse.

Kallelsen till förbundsmöten utgår senast 14 dagar före mötet genom ett till varje registrerad avdelning per brev befordrat meddelande, och dessutom meddelas om möten inom samma tid i organisationens officiella språkrör.

På förbundsmöten leds ärendenas behandling av de av mötet valda ordförandena.

Protokollet bör undertecknas av mötets ordförande samt granskas och till riktigheten bestyrkas av två av mötet valda justerare. Avskrift av protokollet bör sändas till alla avdelningar för kännedom.

Spörsmål som en avdelning önskar ta till behandling på ordinarie förbundsmöte bör inlämnas jämte motivering till centralbyrån för behandling av styrelsen senast den 15 april före mötet.

På ordinarie förbundsmöte behandlas följande ärenden:
1) val av funktionärer som behövs vid mötet;
2) behandling av styrelsens rapport över förbundets verksamhet och ekonomi för föregående förbundsmötesperiod;
3) presentation av organisationens treårsplan;
4) fastställande av arvoden för styrelsens ordförande, ledamöterna i förbundsfullmäktige och revisorerna;
5) val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod;
6) val av ledamöter i förbundsfullmäktige från varje distrikt och en personlig suppleant för varje ladamot för följande verksamhetsperiod;
7) val av två revisorer och två revisorssuppleanter, som uppfyller de i § 21 nämnda behörighetskraven;
8) behandling av förslag som framlagts för det ordinarie förbundsmötet samt övriga eventuella ärenden som föredras av förbundsfullmäktige;
9) val av ett valutskott, som består av ordförande och 4–6 ordinarie medlemmar, för att förbereda personval som skall behandlas på följande ordinarie förbundsmöte;
10) behandling av övriga i stadgarna föreskrivna eller i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

Avdelningarnas representation och rösträtt på förbundsmöten
11 §

Varje registrerad avdelning har rätt att till förbundsmöten utse en representant för varje påbörjat 200-tal av avdelningens medlemsantal, enligt medlemsantalet den sista dagen på föregående kalenderår.

På möten utövas beslutanderätten av de personer som har utsetts av de registrerade avdelningarna, som bör förete en skriftlig fullmakt.

Varje representant kan företräda endast en avdelning och en röst.

Varje personmedlem av organisationen har rätt att vara närvarande och att yttra sig.

När styrelsen så beslutar kan deltagande på förbundsmötet även ske med datatekniska hjälpmedel. I detta fall ska deltagaren senast en vecka före förbundsmötet skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i möteskallelsen och däri ange via vilken e-postadress man önskar delta på mötet. Även i detta fall sker beslutsfattandet enligt 12 § i de gällande stadgarna. Närmare bestämmelser om deltagande på distans meddelas i omröstnings- och valordningen som förbundet har godkänt.

 

Omröstningar vid organisationens möten
12 §

Vid förbundsmötet, de möten som av förbundsmötet utvalda utskott håller, samt förbundsfullmäktigemöten, styrelsemöten och styrelsen underordnade kommittéers möten gäller som beslut den åsikt som vid omröstning fått mer än hälften av de angivna rösterna, om inte annat bestäms i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst i andra ärenden utom val, där lotten avgör.

Ett val bör avgöras med sluten omröstning om en enda representant påyrkar det. Varje väljare får på sin röstsedel anteckna så många namn som valet gäller. Valda blir de personer som på detta sätt vid omröstningen erhåller de flesta rösterna i den ordning de erhållna röstantalen utvisar.De medlemmar som deltar via distansförbindelse meddelar sin ståndpunkt i en omröstning på något av de sätt som beskrivs närmare i omröstnings- och valordningen med hjälp av tekniska metoder som motsvarar öppen eller sluten omröstning.

 

Förbundsfullmäktige
13 §

Organisationens förbundsfullmäktige består av de av det ordinarie förbundsmötet valda ordinarie ledamöter, som var och en har en personlig suppleant.

Förbundsfullmäktige verifierar antalet ledamöter och suppleanter som skall väljas från varje distrikt på basis av medlemsregistret den 31 december före det ordinarie förbundsmötet så att man väljer en ordinarie ledamot till förbundsfullmäktige för varje påbörjat 5 000-tal av distriktets medlemsantal och en personlig suppleant för varje ordinarie ledamot från varje distrikt i den bekräftade distriktsindelningen.

Förbundsfullmäktige väljer bland sina medlemmar en ordförande och två vice ordförande.

Mandatperioden för ledamöterna och suppleanterna i förbundsfullmäktige börjar dagen efter det ordinarie förbundsmötet och upphör den dag som följande ordinarie förbundsmöte avslutas.

En ledamot i förbundsfullmäktige kan återväljas för på varandra följande perioder högst två gånger. Då beaktas dock inte de perioder, högst tre (3), då han eller hon har varit förbundsfullmäktiges ordförande eller suppleant.

Valbara vid valet av ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige är:
–      de ledamöter och suppleanter i förbundsfullmäktige som står i tur att avgå och som kan återväljas till fullmäktige och inte minst 14 dagar före förbundsmötet har anmält sig vägra återval,
–      de kandidater utnämnda av registrerade avdelningar eller distrikt som anmälts skriftligt och vilkas samtycke anmälts till centralbyrån  senast 14 dagar före förbundsmötet.

Till ledamot i förbundsfullmäktige kan väljas en person som före början av sin mandatperiod har fyllt 18 år och som är en röstberättigad personmedlem i en avdelning inom det distrikt som han eller hon representerar. En ledamot i förbundsfullmäktige kan inte ingå i förbundets styrelse eller vara av förbundet anställd arbetstagare. Valbara är inte personer som före verksamhetsperioden har fyllt 70 år.

Förbundsmötet beslutar om uteslutande av en ledamot i förbundsfullmäktige.

Om en ledamot i förbundsfullmäktige vill avgå från sitt uppdrag under pågående mandatperiod måste han eller hon framlägga sin avskedsansökan antingen vid förbundsfullmäktiges möte eller skriftligt till förbundets centralbyrå. I avskedsansökan bör framgå orsaken till avgången.

Förbundsfullmäktige sammanträder på kallelse av styrelseordföranden eller ordföranden i förbundsfullmäktige eller vid dennes förhinder av vice ordföranden. Kallelse till möte utfärdas senast 14 dagar före mötet genom ett skriftlig meddelande.

Förbundsfullmäktige är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av fullmäktiges övriga ledamöter är närvarande.

På mötena bör föras protokoll, som utan dröjsmål bör tillställas alla medlemmar i förbundsfullmäktige och styrelsen.

 

Förbundsfullmäktigemöten
14 §

Vårmöte

Förbundsfullmäktiges vårmöte hålls årligen i april-maj på av styrelsen närmare bestämd tidpunkt. På förbundsfullmäktiges vårmöte behandlas följande ärenden:

1)    val av funktionärer som behövs vid mötet;
2)    val av protokolljusterare;
3)    styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår föredras;
4)    bokslut för föregående kalenderår samt revisionsberättelse föredras;
5)    beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet;
6)    behandling av förslag som framlagts för det ordinarie förbundsfullmäktigemötet samt övriga eventuella ärenden som föredras av styrelsen;

Höstmöte

Förbundsfullmäktiges höstmöte hålls årligen i oktober-november på av styrelsen närmare bestämd tidpunkt.
På förbundsfullmäktiges höstmöte behandlas följande ärenden:

1)    val av funktionärer som behövs vid mötet;
2)    val av protokolljusterare;
3)    fastställande av antalet styrelsemedlemmar samt arvode för styrelsemedlemmarna och revisorerna;
4)    fastställande av anslutnings- och medlemsavgifter för olika medlemsgrupper;
5)    fastställande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;
6)    val av styrelsemedlemmar som står i tur att avgå;
7)    val av medlemmar i kommittéer, rådgivande delegationer och arbetsgrupper som förutsätts av de av förbundsfullmäktige godkända riktlinjerna;
8)    behandling av förslag som framlagts för det ordinarie förbundsfullmäktigemötet samt övriga eventuella ärenden som föredras av styrelsen.

Förslag till ordinarie förbundsfullmäktigemöten kan framläggas av avdelningar och personmedlemmar som hör till avdelningarna.

Ett förslag som skall behandlas på förbundsfullmäktiges vårmöte skall inlämnas skriftligen till organisationens centralbyrå senast 31.1 och ett förslag till höstmötet senast 30.9.

Varje ledamot i förbundsfullmäktige har en röst vid förbundsfullmäktigemöten. Styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och de funktionärer som denne bestämmer samt de kommittéordförande som förbundsfullmäktige väljer har rätt att vara närvarande och yttra sig på förbundsfullmäktigemöten.

Ordföranden och vice ordföranden i förbundsfullmäktige väljs vid det första mötet under förbundsfullmäktiges verksamhetsperiod. De har rätt att vara närvarande och yttra sig under styrelsemöten.

Ett extraordinarie förbundsfullmäktigemöte sammankallas på beslut av förbundsfullmäktige eller dess ordförande eller då styrelsen anser det nödvändigt. Extraordinarie förbundsfullmäktigemöte bör även sammankallas om minst 1/10 av ledamöterna i förbundsfullmäktige lämnat in en skriftlig anhållan därom för behandling av ett ärende som de meddelar. Ordföranden i förbundsfullmäktige eller vid dennes förhinder vice ordföranden måste omedelbart efter att han eller hon har mottagit anhållan sammankalla ett extraordinarie förbundsfullmäktigemöte som skall hållas senast åtta (8) veckor efter att anhållan har framlagts.

 

Styrelse
15 §

Styrelsen består av ordförande, som kallas förbundsordförande och väljs vid ordinarie förbundsmöte, samt sex till åtta (6–8) medlemmar som väljs på förbundsfullmäktiges höstmöte.

Förbundsordförandens mandatperiod börjar efter förbundsmötet där man fattat beslut om val av ordförande och slutar när följande ordinarie förbundsmöte avslutas. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är de två följande kalenderåren efter valet och de står i tur att avgå på det sätt som förbundsfullmäktige har bestämt. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en vice ordförande.

Till ordförande och styrelsemedlem kan väljas en person som före sin mandatperiod har fyllt 18 år och som är personmedlem i förbundet och någon av dess avdelningar. Valbara är inte de personer som är anställda av förbundet. Om en ledamot i förbundsfullmäktige blir vald till ordförande eller styrelsemedlem, anses han eller hon ha avgått som ledamot i förbundsfullmäktige.

En person som har fungerat som styrelsemedlem utan avbrott i åtta (8) år kan återväljas som ordinarie styrelsemedlem för en mandatperiod som börjar tidigast två år efter att den föregående mandatperioden har slutat.

Styrelsemöten sammankallas av ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden. Styrelsemötet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande.

 

Styrelsens uppgifter
16 §

Det åligger styrelsen att

1)    leda organisationens verksamhet och bevaka dess intressen;
2)    kära och svara inför domstol i ärenden som rör organisationen samt representera organisationen utåt;
3) fastställa en verksamhetsplan och budget för följande år som skall godkännas på förbundsfullmäktiges höstmöte;
4)    utarbeta grunderna för verksamhetsplanen och budgeten för följande tre år efter förbundsmötet, förslag på antalet förbundsmötesrepresentanter från varje avdelning samt antalet ledamöter som väljs till förbundsfullmäktige från varje distrikt för godkännande av förbundsfullmäktige som sammanträder före det ordinarie förbundsmötet;
5)    sköta om organisationens ekonomi och uppföljningen av verksamhetsplanen och budgeten;
6)    fastställa riktlinjer för styrelsen underordnade organ för godkännande av förbundsfullmäktige;
7)    årligen avfatta en verksamhetsberättelse och bokslut för föregående räkenskapsperiod för godkännande av förbundsfullmäktige;
8) sammankalla förbundsfullmäktiges ordinarie möten samt förbereda ärenden till behandling på mötena;
9) verkställa förbundsmötens och förbundsfullmäktigemötens beslut
10) utnämna och avsätta organisationens verkställande direktör;
11) besluta om försäljning, byte, inteckning eller pantsättning av organisationens fasta egendom eller annan egendom som är väsentlig för organisationens verksamhet;
12) godkänna avdelningarnas stadgar och ändringar i dem;
13) fatta beslut om godkännandet av nya medlemmar, med undantag av hedersordförande och hedersmedlemmar;
14) utföra övriga uppgifter som i dessa stadgar eller i föreningslagen ålagts styrelsen.

 

Kommittéer
17 §

Organisationens förbundsfullmäktige utser bland organisationens medlemmar enligt dess uppfattning nödvändiga kommittéer för handläggning av ärenden som rör olika verksamhetsområden samt fastställer deras uppgifter.

Till kommittéerna kan man dessutom kalla experter.

Kommittéerna väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande och, antingen bland sina medlemmar eller utifrån, en sekreterare och övriga funktionärer som en kommitté kan behöva.

Kommittéerna sammanträder på kallelse av sin ordförande eller sekreterare och bör handlägga de ärenden styrelsen hänskjuter till dem samt verkställa nödvändiga utredningar och avge begärda utlåtanden.

Kommittéerna bör dessutom överlämna initiativ och förslag åt förbundsfullmäktige och styrelsen för befrämjandet av organisationens ändamål och intressen inom de områden som hör till kommittéernas verksamhetsfält.

 

Verkställande direktören
18 §

Organisationens verksamhet under styrelsen leds av verkställande direktören, som föredrar ärenden för styrelse- och förbundsfullmäktigemöten och svarar för deras beredning.

Verkställande direktören utnämner inom verksamhetsplanens och budgetens ramar sina underordnade befattningshavare på centralbyrån samt funktionärerna för region- och distriktsorganisationen.

 

Centralbyrån
19 §

Organisationens löpande ärenden sköts av centralbyrån, vars lokalisering bestäms av förbundsfullmäktige.

Styrelsen fastställer instruktionen för centralbyrån.

 

Firmatecknande för organisationen
20 §

Organisationens firma tecknas av två personer tillsammans, av vilka den ena böra vara styrelsens ordförande eller vice ordförande och den andra en styrelsemedlem eller verkställande direktören eller en annan av styrelsen bestämd funktionär.

 

Räkenskaper och revision
21 §

Organisationens räkenskapsår är kalenderåret.

Räkenskaperna bör avslutas före utgången av februari och överlämnas till revisorerna före den 15 mars.

Granskningen av organisationens räkenskaper och förvaltning verkställs av de av förbundsmötet utsedda revisorerna, av vilka åtminstone den ena bör vara CGR- eller GRM-revisor, samt två revisionssuppleanter, av vilka åtminstone den ena bör vara CGR- eller GRM-revisor.

Revisionsberättelsen bör överlämnas till styrelsen före den 1 april.

 

Ändring av stadgarna
22 §

För ändring av organisationens stadgar erfordras beslut av förbundsmötet, där stadgeändringen bör understödas av en majoritet, som utgör minst 3/4 av de avgivna rösterna.

För att en stadgeändring skall träda i kraft fordras ytterligare att en stadgeändring som redan godkänts en gång på nytt godkänns oförändrad med samma röstmajoritet på ett andra förbundsmöte som hålls tidigast en månad efter det föregående mötet.

 

Organisationens upplösning
23 §

Beslut om organisationens upplösning kan fattas endast i samma ordning som ändring av stadgarna.

Om organisationen upplöses används dess tillgångar till förmån för biltrafik- och bilturismförhållandena samt bilsporten på det sätt som det beslutfattande senare mötet som fattat upplösningsbeslutet bestämt.