Suomeksi på svenska In English Auf Deutsch
Pienennä tekstin kokoa Suurenna tekstin kokoa Tulostettava versio

Liikennerikokset

KKO:2009:44

Ajoneuvorikkomus, rangaistava teko

Ajoneuvoverorikkomus katsottiin rangaistavaksi vain tahallisena. Syyte tuottamuksellisesta ajoneuvoverorikkomuksesta hylättiin.

Autoa tilapäisesti kuljettanutta henkilöä vastaan ajettu syyte ajoneuvorikkomuksista hylättiin, koska syyttäjä ei ollut esittänyt syytteen tueksi sellaisia seikkoja, joiden perusteella henkilön olisi pitänyt tarkastaa, oliko auto rekisteröity asianmukaisesti ja oliko siinä oikeat rekisterikilvet. (Ään.)

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2009:26

Menettämisseuraamus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

A oli syyllistynyt lyhyessä ajassa useita kertoja henkilöauton kuljettamiseen ilman ajo-oikeutta. Niitä ennen hän oli viimeisen vuoden aikana syyllistynyt lukuisiin kulkuneuvon kuljettamisiin oikeudetta. Kysymys siitä, voitiinko A:n omistama henkilöauto tuomita valtiolle menetetyksi. (Ään.)

Korkein oikeus katsoi tuomiossa mainitsemillaan perusteilla, ettei menettämisseuraamusta ollut pidettävä kohtuuttomana.

Korkeimman oikeuden ratkaisun pääset lukemaan tästä.

KKO:2007:98

Ajokielto

A oli viiden vuoden aikana syyllistynyt kahdesti törkeään rattijuopumukseen. Rikokset olisi tekoaikojensa puolesta voitu käsitellä tuomioistuimessa samalla kertaa, mutta syytteet käsiteltiin ja ajokiellot määrättiin eri oikeudenkäynneissä. Jälkimmäisen rikoksen johdosta määrättävän ajokiellon kesto ei tällöinkään voinut alittaa tieliikennelain mukaista vuoden vähimmäisaikaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2007:85

Menettämisseuraamus, rattijuopumus

Korkein oikeus katsoi päätöksessään, että törkeistä rattijuopumuksista toistuvasti rangaistuksiin tuomitun vastaajan noin 19.000 euron arvoinen henkilöauto voitiin tuomita valtiolle menetetyksi. Seuraamusta ei pidetty kohtuuttomana.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2007:78

Liikennerikos, rattijuopumus

Pysäköitynä olleen auton oikeanpuoleisella etuistuimella istunut alkoholia nauttinut matkustaja oli yrittänyt käynnistyspainiketta painamalla käynnistää auton moottoria saadakseen lämpöä auton sisätiloihin. Koska auton vaihde ei ollut ollut vapaalla eikä käsijarru päällä, auto oli liikkunut 1,5 metriä käynnistysmoottorin voimalla. Matkustajan ei katsottu kuljettaneen autoa eikä näin ollen syyllistyneen rattijuopumukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2007:77

Ajokielto, rangaistava teko, laillisuusperiaate

Kysymys oli siitä, voitiinko rattijuopumukseen syyllistynyt tuomita vähintään 6 kuukauden ajokieltoon, kun hän oli rattijuopumusta edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaisesti tieliikennelain 78 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista 6 kuukauden vähinmmäisaikaa ei voitu soveltaa. Aikaisemman rikoksen tulee lain sanamuodon mukaisesti olla joko rattijuopumus tai törkeä rattijuopumus.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2007:17

Liikennerikos, ajoneuvorikkomus

Teknisessä tienvarsitarkastuksessa 4.4.2005 oli ajoneuvoyhdistelmän jarrujärjestelmässä todettu vika. Ajoneuvon kuljettajalle oli annettu rikesakko ja suullinen korjausmääräys. Ajoneuvoa ei ollut määrätty ajokieltoon, vaan poliisi oli sallinut kuljettajan jatkaa ajoaan. Ennen varattua korjausaikaa ajoneuvo oli 12.4.2005 joutunut uudelleen tienvarsitarkastukseen, jossa jarrujärjestelmässä oleva vika oli jälleen todettu.

Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan ajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt ajoneuvorikkomukseen 12.4.2005. Ratkaisun perusteluissa mainitaan, että ajoneuvoneuvolain 5 §:n pääsäännön mukaan liikenteessä ei saa käyttää ajoneuvoja, jonka rakenteissa tai varusteissa on puutteellisuus tai vika, ennen kuin puutteellisuus tai vika on korjattu. Mainituissa olosuhteissa ei matkaa kuitenkaan tarvitse keskeyttää. Säännös ei kuitenkaan oikeuta käyttämään ajoneuvoa matkan päätyttyä ennen kuin vika on korjattu. Ajoneuvoyhdistelmä olisi siten pitänyt korjata 4.4.2005 jälkeen heti, eikä sitä olisi saanut käyttää liikenteessä 12.4.2005 ennen vian korjaamista.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

Turun HAO 14.09.2007 07/0620/3

Ajokielto, syyllistyminen rikokseen, käräjäoikeuden tuomio rikosasiassa

Poliisilaitos oli määrännyt A:n määräaikaiseen ajokieltoon hänen syyllistyttyään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoitti vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan. Käräjäoikeus oli sittemmin hylännyt syytteen liikenteen vaarantamisesta.

A vaati hallinto-oikeutta kumoamaan ajokieltopäätöksen muun muassa sillä perusteella, että käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla asia oli jo hallinto-oikeuttakin sitovasti ratkaistu.

Hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden on riippumatta käräjäoikeuden rikosasiassa antamasta tuomiosta ratkaistava poliisilaitoksen ajokieltoa koskevan päätöksen oikeellisuus. Hallinto-oikeuden enemmistö hylkäsi A:n valituksen, koska sekä suullisessa että kirjallisessa käsittelyssä saadun selvityksen perusteella poliisilaitoksen oli ollut määrättävä A ajokieltoon.

Turun hallinto-oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2006:101

Ajokielto

Tieliikennelain 78 §:n mukaan uusintarikoksista ajokiellon kestoksi määrätään vähintään yksi vuosi, jos kuljettaja on viiden vuoden aikana syyllistynyt kahdesti tekoon, joka täyttää törkeän rattijuopumuksen tai törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön.

A oli syyllistynyt kahteen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen noin neljän tunnin väliajoin. Teot olivat samalla kertaa tuomioistuimen käsiteltävänä. Ajokielto oli määrättävä tieliikennelain 78 §:n perusteella vähintään vuodeksi.

Tieliikennelain 78 §:n vähimmäisajan noudattaminen ei ratkaisun mukaan edellytä sitä, että kuljettaja olisi jo aikaisemmin tuomittu vastaavasta rikoksesta. Syyllistyminen vastaavaan rikokseen riittää vähimmäisajan noudattamiseksi. Lisäksi edellytetään luonnollisesti sitä, että tekoja voidaan pitää erillisinä rikoksina.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2006:13

Liikennerikos, kuolemantuottamus

A ja B olivat tien risteyksessä kohdattuaan ryhtyneet ajamaan yleisellä tiellä henkilöautoilla kilpaa huomattavaa ylinopeutta käyttäen ja ohittaen muita autoja. A oli ajettuaan tällä tavoin seitsemän kilometrin matkan B:n perässä lähtenyt ohittamaan tätä ja välittömästi törmännyt vastakkaisesta suunnasta tulleeseen autoon, jolloin A ja vastaan tulleen auton kuljettaja kuolivat ja A:n kyydissä olleet matkustajat loukkaantuivat. Myös B:n katsottiin osallistumalla kilpa-ajoon huolimattomuudellaan aiheuttaneen A:n ja vastaan tulleen auton kuljettajan kuoleman sekä matkustajien vammat.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2005:76

Menettämisseuraamus, rattijuopumus

Törkeistä rattijuopumuksista rangaistukseen tuomittu henkilö, joka oli aiemminkin toistuvasti syyllistynyt lukuisiin rattijuopumusrikoksiin, tuomittiin menettämään omistamansa, rattijuopumusrikosten kohteena ollut henkilöauto valtiolle, koska hänelle aikaisemmin tuomitut rangaistukset ja ajokiellot eivät olleet saaneet häntä pidättymään uusista rattijuopumusrikoksista ja oli todennäköistä, että hän tulisi vastedeskin syyllistymään vastaaviin rikoksiin, jos auto jäisi hänen haltuunsa. Auton arvo oli noin 1 000 euroa.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.

KKO:2005:75

Menettämisseuraamus, rattijuopumus

Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistukseen tuomittua henkilöä ei hänen aikaisemmasta vastaavasta rikollisuudestaan huolimatta tuomittu menettämään omistamaansa, rikoksen kohteena ollutta henkilöautoa valtiolle, koska menettämisseuraamusta ei pidetty tarpeellisena uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Ajoneuvon tuomitseminen valtiolle menetetyksi rattijuopumusrikoksen johdosta voi näin ollen tulla kysymykseen, jos rikoksentekijä on syyllistynyt vastaaviin rikoksiin toistuvasti ja jos aiempien rattijuopumusten määrän ja toistumistiheyden perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyy myöhemminkin rattijuopumukseen, jollei ajoneuvoa tuomita valtiolle menetetyksi. Tällaisen turvaamistoimenpiteen luontoisen seuraamuksen tarpeellisuutta lisää osaltaan se, jos tuomittavana oleva teko on tehty ajokiellon aikana.

Ko. henkilö on ennen nyt puheena olevaa tekoa syyllistynyt rattijuopumusrikokseen edellisen kerran noin puolitoista ja sitä lähinnä edeltäneeseen vastaavaan tekoon noin kymmenen vuotta aikaisemmin. Henkilön syyllistyminen uusiin rattijuopumusrikoksiin ei ole niin todennäköistä, että menettämisseuraamuksen tuomitsemista voitaisiin pitää välttämättömänä ja rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeellisena uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun pääset tästä.