Suomeksi på svenska In English Auf Deutsch
Pienennä tekstin kokoa Suurenna tekstin kokoa Tulostettava versio

Lainsäädäntöhankkeet

Autoliitto on mukana antamassa asiantuntijalausuntoja monissa eri autoiluun liittyvissä asioissa. Tämä mahdollistaa asioiden seuraamisen eturivistössä, jolloin meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun.'

Näillä sivuilla on esitelty autoiluun liittyviä vireillä oleviä lainsäädäntöhankkeita.

Liikennevakuutuslain muutos


Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta (HE 20/2007)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslakia ja vakuutusyhtiölakia siten, että kyseiset lait sopeutetaan viidenteen liikennevakuutusdirektiiviin. Merkittävimpinä muutoksina ehdotetaan ensinnäkin, että ajoneuvojen maahantuontia helpotetaan. Maahantuotavalle ajoneuvolle voitaisiin ottaa lyhytaikainen liikennevakuutus siitä jäsenvaltiosta, jossa ajoneuvon ostaja asuu ja johon ajoneuvon ostaja on ajoneuvoa tuomassa.

Toiseksi ehdotetaan muutettavaksi kansallista poikkeussäännöstä, joka koskee vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen korvaamista. Vahingonkärsineiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi ehdotetaan, että mainittujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot olisivat korvattavissa ajoneuvojen kotijäsenvaltion lisäksi muissakin ETA-valtioissa.

Kolmas muutos koskee tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamien vahinkojen korvaamista. Tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamat omaisuusvahingot korvattaisiin silloin, kun samassa liikennevahingossa on sattunut myös merkittävä henkilövahinko.

Viidennen liikennevakuutusdirektiivin kansallinen voimaansaattaminen parantaisi vahingonkärsineiden asemaa lisäksi siten, että neljännellä liikennevakuutusdirektiivillä perustettujen tietokeskusten tiedonantovelvollisuutta laajennetaan nykyisestä. Lisäksi neljännellä liikennevakuutusdirektiivillä käyttöön otettu niin sanottu perusteltu korvaustarjousmenettely laajennettaisiin kaikkiin liikennevahinkoihin riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa vahingon kärsinyt asuu. Suomen voimassa oleva oikeus ja vakuutusyhtiöiden noudattama käytäntö täyttää jo nykyisellään viimeksi mainitun vaatimuksen.

Ks. hallituksen esitys kokonaisuudessaan tästä.